Новини
В помощ на бенефициентите по ПРСР 2014-2020 – Какво е СПО и как се прилага ?

В помощ на бенефициентите по ПРСР 2014-2020 – Какво е СПО и как се прилага ?

През новия програмен период на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 бе въведена мерна единица определяща  икономически размер на земеделското стопанство – Стандартен Производствен Обем (СПО), което определя стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки земеделски продукт. Целта на мерната единица е да дефинира допустимостта на кандидатите по различните мерки от Програма за развитие на селските райони (ПРСР).
Стандартния Производствен Обем (СПО) ще изчислява какъв е размера на Вашето стопанство, като условно разделя стопанствата в две групи:

  • Стопанства със стандартен производствен обем (СПО) от 2000 до 7999 евро.
  • Стопанства със стандартен производствен обем (СПО) над 8000 евро.

Стандартния производствен обем (СПО) се изчислява на основата на средни цени за земеделска/животинска продукция, на годишна база или за период по таблица изготвена и публикувана от Министерство на земеделието.
Важно за Бенефициентите е да имат предвид, че когато се определя  първоначалния минимален производствен обем е необходимо да притежават документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години.


23.04.2015
назад