Новини
Smart Start up

Smart Start up

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански провежда  конкурс за набиране на иновативни идеи за стартиране на бизнес от младежи с интерес  в областта на предприемачеството, новите технологии и иновациите. Конкурса се провежда в рамките на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите" – “Smart Specialization” (Интелигентна специализация), който Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански изпълнява в партньорство с организации от България и Гърция. Проектът се осъществява с финансовата помощ на ЕПТС „Гърция – България“ 2007 - 2013.
Секторите, които ще бъдат оценявани с приоритет са:

 •  Mехатроника и чисти технологии.
 • Информационни и комуникационни технологии.
 • Биотехнологии.
 • Творчески индустрии.
 • Фармация и хранително-вкусова промишленост.

Допустими кандидати за участие в конкурса са:

 • Физически лица, български граждани на възраст между 18 и 29 навършени години, към датата на обявяване на конкурса (20.04.2015 г.) и с адресна регистрация на територията на населено място, намиращо се в една от областите попадащи в целевия трансграничен район на ЕПТС „Гърция – България“ в България, а именно Област Благоевград, Област Смолян, Област Кърджали, Област Хасково. Кандидатури на участници с адресна регистрация в населени места извън тези области няма да бъдат разглеждани.
 • Юридически лица, собственост на български граждани на възраст между 18 и 29 навършени години, регистрирани на територията на населено място намиращо се в една от областите попадащи в целевия трансграничен район на ЕПТС „Гърция – България“ в България, а именно Област Благоевград, Област Смолян, Област Кърджали, Област Хасково.

Условия за участие:

 • Всеки участник трябва да представи надлежно попълнен формуляр за кандидатстване, като следва специфичните насоки представени в настоящия регламент. Формулярът съдържа поредица от въпроси, на които всеки кандидат следва да отговори максимално точно и ясно и следвайки зададения лимит за символи.
 • Към формуляра за кандидатстване участниците трябва да представят и актуално CV по европейския формат EUROPASS™.
 • Всеки кандидат може да приложи други материали в подкрепа на своята идея – таблици, графики, снимки, брошури, рекламни материали и т.н.
 • Формулярът за кандидатстване и приложенията се представят на български език.
 • Един кандидат може да участва само с една идея и съответно може да попълни един бизнес план.
 • Участието в конкурса не изисква заплащане на такси от страна на участниците.
 • Победителите в конкурса ще получат специализирани консултантски услуги свързани с представените идеи разработване на бизнес план за развитие и реализация на бизнес идеята, маркетингов план, счетоводни и правни консултации, консултиране по управление на бизнес, финансиране и др.
Краен срок за подаване на бизнес идеите: 29 май 2015 година, 17.00 часа.

28.04.2015
назад