Новини
„Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

„Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Програмата.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 28.04.2016 (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.

BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
 
Цели на процедурата:
Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.
 
Финансова информация:
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ - 50 000 лева
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ - 391 166 лева
Максимален интензитет на помощта - 70 %
 
 
Критерии за допустимост на кандидатите:
1.      Отговарят на изискванията замикро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия
2.      Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2013, 2014 и 2015 г.)
3.      Са реализиралиминимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби[1]
Микро предприятие ≥ 250 000 лева
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева
 
4.      Развиват своята основна икономическа дейности дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:
Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
 
Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
 
Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.
 
Допустими дейности
I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията:
 
1/ Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти:
1.1 Дейности за услуги  по  въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти:стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), стандарти за управление на околната среда (БДС EN ISO 14001),  системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001)  и др.
1.2 Дейности за услуги  по  сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти:стандарти за управление на качеството (  БДС EN ISO 9001), стандарти за управление на околната среда (БДС EN ISO 14001),  системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001)  и др.
Посочените системи за управление в съответствие с национални/ европейски/ международни стандарти не са изчерпателно изброени, като е допустимо въвеждането и сертифицирането и  по други стандарти, но само в случай че същите могат да се удостоверят със сертификат  за съответната/ите въведена/и система/и за управление.
1.3 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящо за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление.
 
2/ Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти:
2.1. Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствието на продукти с така наречените „съществени изисквания” към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ - СЕ маркировки  :
2.1.1 дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие на продукти с така наречените „съществени изисквания”  към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ - СЕ маркировки;
2.1.2 дейности за услуги във връзка с оценка на съответствието на продукти с така наречените „съществени изисквания”  към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ - СЕ маркировки 
2.2 Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти – тук са допустими дейности по така наречената доброволна сертификация , основава се на определяне на съответствието с изискванията на стандартите за съответните продукти и услуги в нерегулираната област, като например: стандарти за управление безопасността на  хранителните продукти, IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail Consortium) и др.
2.2.1 дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;
2.2.2 дейности за услуги във връзка с оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти.
Постигането на продуктово съответствие с национални/европейски/международни стандарти  задължително се удостоверява с получаването на сертификат/маркировка за продуктово съответствие от акредитиран орган.
2.3 Дейности за услуги във връзка с присъждане на знак за екомаркировка – съгласно чл. 137, ал. 2 от Закона за опасване на околната среда (ЗООС).
ВАЖНО: Бенефициентът се задължава да подсигури правото да ползва получената, в резултат на инвестициите по проекта, екомаркировка на ЕС за период от минимум три години след приключването на проекта. Запазването на правото на ползване на екомаркировката, получената, в резултат на инвестициите  по проекта, за период от минимум 3 години след приключването на проекта е изрично условие за признаване допустимостта на всички разходи, свързани с изпълнението на проекта, като в случай че това изискване не е спазено, бенефициентът следва да възстанови предоставените му от Управляващия  орган средства със съответната законова лихва.
2.4 Дейности за инвестиции в ново оборудване (контролни системи, технически средства за измерване и изпитване и т.н) и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за: постигане на съответствие на продукти с изисквания към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите;  постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти; присъждане на знак за екомаркировка.
3/   Внедряване и сертифициране на добри производствени практики:
3.1 Дейности за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики (ДПП) :
3.1.1 дейности за услуги във връзка с внедряването  на ДПП;
3.1.2 дейности за услуги във връзка със сертифицирането на  ДПП.
 
3.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за внедряване и/или спазване на съответствие с изискванията на добри производствени практики.
В случай че по проекта се предвижда изпълнението на дейности за въвеждане на добри производствени практики, към проектното предложение кандидатът трябва задължително да приложи копие на добрата производствена практика, издадена и утвърдена от организация/група от лица, организирани на браншови принцип. Задължителен краен резултат от изпълнението на проектите, свързани с въвеждането на добри производствени практики е получаването на документ/сертификат за удостоверяване въвеждането на ДПП.
 
4/ Ре-сертификация на системите за управление:
4.1 Дейности за услуги във връзка с ре-сертификацията на вече въведена от предприятието система за управление;
4.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите ре-сертифицирана/и система/и за управление.
ВАЖНО: Ре-сертификацията е допустима, само когато е налице преминаване към по-нова версия на вече приложения стандарт за управление. Дейностите по ре-сертификация са допустими, само в случай че вече приложения стандарт за управление не е изтекъл. Задължителен краен резултат е получаването на сертификат, удостоверяващ ре-сертификацията.
 
5/ Реинженеринг на процесите в предприятията:
5.1 Дейности за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите   в предприятията;
5.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията.
ВАЖНО: Реинженерингът следва да  бъде извършен от външна и несвързана с (съгласно разпоредбите на ЗМСП) предприятието-бенефициент организация, като задължителен краен резултат от дейността е получаването на документ в рамките на срока за изпълнение на проекта,  удостоверяващ изпълнението на предписанията от извършения реинженеринг на процесите.
 
II. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:
• дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
• дейности за придобиване и въвеждане  на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
ВАЖНО:Гореописаните дейности могат да включват дейности за услуги за разработване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI(BusinessIntelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.
• дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
• дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - Saas (Software as a service) . Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата  ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
ВАЖНО: Във връзка с гарантиране устойчивост на резултатите от изпълнението проекта, бенефициентът се задължава да подсигури правото да ползва Saas услугата за период от минимум три години след приключването на проекта. Запазването на правото на ползване на Saas услугата за период от минимум 3 години след приключването на проекта е изрично условие за признаване допустимостта на всички разходи, свързани с изпълнението на проекта, като в случай че това изискване не е спазено, бенефициентът следва да възстанови предоставените му от Управляващия  орган средства със съответната законова лихва.
• дейности за услуги за „колокация“ на сървъри , необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. Колокационните услуги са допустими само за сървърите, които са придобити в рамките на проекта във връзка с въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
ВАЖНО: Във връзка с гарантиране устойчивост на резултатите от изпълнението проекта, бенефициентът се задължава да подсигури правото да ползва подкрепените по проекта колокационни услуги за период от минимум три години след приключването на проекта или да осигури подходящи условия за функциониране на придобитите по проекта сървъри за период от минимум три години след приключването на проекта.
По настоящата процедура са допустими дейностите за придобиване на цялостни решения за софтуерни системи за управление на предприятията или отделни модули към вече съществуваща/и такава/и система/и, но само в случай че тяхното въвеждане може да се удостовери с получаването на лиценз/протокол/ръководство за функциониране на въведената ИКТ система/приложение, издаден/о от съответния доставчик/производител. Допустима е подкрепа за дейности с цел повишаване на кибер и информационната сигурност, но само в случаите, когато са част от цялостни решения за системи за управление на предприятията. 
 
3/ Дейности за  визуализация на проекта.
 
ВАЖНО: По процедурата не е налице изискване за включване на задължителна комбинация от дейности в индивидуалните проектни предложения. Проектите могат да включват дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията или дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, както и комбинация от двете.
Независимо от избраната комбинация, обхватът на дейностите не може да включва само инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения.
 
 
Допустими разходи
I.             Разходи за услуги:
1. Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.
1.1 Разходи за услуги по въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.
1.2 Разходи за услуги по сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.
2.  Разходи за услуги във връзка с:
2.1 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с изисквания към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите:
2.1.1 разходи за услуги във връзка с постигане на съответствие на продукти с така наречените „съществени изисквания”  към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ - СЕ маркировки;
2.1.2 разходи за услуги във връзка с оценка на съответствието на продукти с така наречените „съществени изисквания”  към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ - СЕ маркировки .
2.2 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти:
2.2.1 разходи за услуги във връзка с постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;
2.2.2 разходи за услуги във връзка с оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти.
2.3 Присъждане на знак за екомаркировка.
3.  Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики:
3.1 разходи за услуги във връзка с внедряването  на ДПП;
3.2 разходи за услуги във връзка със сертифицирането на ДПП.
4. Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите  в предприятията.
5. Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление;
6. Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ  софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. 
7. Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга (Saas). Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата  ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
8. Разходи за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. Колокационните услуги са допустими само за сървърите, които са придобити в рамките на проекта във връзка с въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
 
II.            Инвестиционни разходи:
1. Разходи за придобиване и въвеждане  на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).
2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за:
2.1 въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление;
2.2 постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с:
2.2.1 изисквания към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите; 
2.2.2 национални/европейски/международни стандарти;
2.2.3 присъждане на знак за екомаркировка;
2.3 внедряване и/или спазване на съответствие с изискванията на добри производствени практики;
2.4 препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията;
2.5 ре-сертификация на системи за управление;
2.6 въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
ВАЖНО: Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат да надвишават 100 000 лв. по всеки индивидуален проект.
Посоченото ограничение не се отнася за разходите за придобиване на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, които също представляват дълготрайни нематериални активи (ДНА).
3.            Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лева


[1] Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2013, 2014 и 2015 г.

26.04.2016
назад