Новини
Публикуван е проекта на Наредба за прилагане на мярка 6.1 (Млад фермер)

Публикуван е проекта на Наредба за прилагане на мярка 6.1 (Млад фермер)

Министерство на земеделието и храните публикува проект на Наредбата за прилагане на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" (Млад фермер).
Допустимите кандидати трябва да са физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон. За да са допустими за подпомагане кандидатите към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.
 • Да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.
 • Да имат икономическият размер на стопанството им, измерен в стандартен производствен обем е в границите между левовата равностойност на 8 000 евро и 16 000 евро стандартен производствен обем (СПО).
 • Да са собственици, включително наематели и/или арендатори, на цялата налична в земеделското стопанство земя.
 • Да са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че развиват такава.
 • Да не са одобрени за подпомагане по реда на тази наредба или по мерките от Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства от ПРСР 2014-2020 г.;
 • Да не са подали заявление за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, и/или подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014-2020 г.;
 • Да не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР 2007-2013 г.) и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г.;
 • Да нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“.
 • Да нямат изискуеми публични задължения към държавата.
 • Да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.
Ако програмата представлява интерес за Вас свържете се с екипа на Фименко  на посочените в интернет страницата контакти и ние ще Ви съдействаме при изготвянето на проектното предложение и придружителната документация.

13.05.2015
назад