Новини
Публикуван е финалния вариант на Наредба за условията и реда за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Публикуван е финалния вариант на Наредба за условията и реда за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020

На страницата на Програма за развитие на селските райони е публикуван финалния вариант  на Наредба за условията и реда за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. 
Подмярката  има за цел да постигне повишаване на конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

  • Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата.
  • Насърчаване въвеждането нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал.
  • Опазване на компонентите на околната среда.
  • Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.
  • Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани

Все още няма заповед за стартиране на прием по мярката, но се очаква това да стане в средата на месец април.
Пълния текст на наредбата е публикуван на странцата на ПРСР http://prsr.government.bg/.


24.03.2015
назад