Новини
Промени в договорите за безвъзмездна финансова помощ на схема "Внедряване на иновации в предприятия"

Промени в договорите за безвъзмездна финансова помощ на схема "Внедряване на иновации в предприятия"

Приети са промени в договорите за безвъзмезда финансова помощ  по процедура "Внедряване на иновации в предприятия". Промените са свързани с доклада за външен одит към искането за окончателно плащане, който вече ще се прилаа само за проекти със стойност на безвъзмездната помощ над 750 000 евро (1 466 872,50 лв.). Във връзка с това се съзадва нов член чл. 7.11 със следното съдържание: „Чл. 13.6 от Приложение II към настоящия договор не се прилага за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ под 750 000 евро (1 466 872,5 лв.).“ Контрола по изпълнението на това решение се възлага на отдели „Наблюдение и контрол на изпълнението“ и „Финансово управление“ в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство

на икономиката и енергетиката.

28.08.2014
назад