Новини
Променен е бизнес плана по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Променен е бизнес плана по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Поради допусната техническа грешка е променено Приложение Б (Бизнес план) към Насоките за кандидатстване по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП".
Коригирания вариант на документите е публикуван отново на интернет страницата на Управляващия орган http://www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове на следния интернет адрес: http://eufunds.bg.

Източник: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативан програма "Иновации и конкурентоспособност"


22.05.2015
назад