Новини
Приключи процедурата по обществено обсъждане на процедура „Добри и безопасни условия на труд“

Приключи процедурата по обществено обсъждане на процедура „Добри и безопасни условия на труд“

Изтече срока за предложения и препоръки за промяна в публикуваните от Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Насоки за кандидатстване по процедура „Добри и безопасни условия на труд“.  След синхронизацията с влезлия в сила от 25.12.2015 г. Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове и обобщаване на постъпилите коментари предстои адаптиране на Насоките за кандидатстване и обявяване на открита процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.
11.01.2016 / 27.04.2016
назад