Новини
Прием на проекти по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Прием на проекти по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за иновационната дейност приоритетните тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления за регионална специализация.


Към настоящата процедура за подбор на проекти са приложими два режима на държавна помощ, които са с различен интензитет на финансиране, както следва:

 

Елемент А „Инвестиции“

По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите по процедурата могат да избират приложимия режим на държавни помощи зависимост от нуждите си и спецификата на предложения проект между:

1) Регионална инвестиционна помощ

или

2) Помощ „de minimis”.

 

Елемент Б „Услуги“

Приложимият режим на държавна/минимална помощ по Елемент Б „Услуги“ се определя спрямо категорията на предприятието-кандидат

1)Консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП“ и

2) Помощ „de minimis“.

 

 

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А „Инвестиции“

  • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния  продукт (стока или услуга) или процес.
  • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
  • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на  иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

Елемент  Б „Услуги“

  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.


Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 04 април 2016 г.


04.01.2016 / 06.04.2016
назад