Новини
Предимства на електронното кандидатстване

Предимства на електронното кандидатстване

С оглед публикуваните за обществено обсъждане  насоки за кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“,  с която стартира  и изпълнението на новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  2014-2020 в следващите редове ще се опитаме да Ви представим нашата гледна точка за ползите и негативите от въвеждането на изцяло електронно кандидатстване.
Както стана ясно от публикуваните насоки, а и от опита с някои минали процедури от предишния програмен период по Оперативна програма „Регионално развитие“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  онлайн подаването на проектни предложения ще става чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС (ИСУН). Целта на публичната система ИСУН е да се подобри прозрачността при изпълнението на оперативните програми и финансираните по тях проекти. Модулът дава различни  възможности за предоставяне на  детайлна информация за финансирането от европейските фондове и изпълнение на оперативните програми, включително по приоритетни оси и схеми, справки за бенефициентите по райони на планиране, области и общини. Системата съдържа и подробна информация за изпълнение на проектите - статус, дейности, бюджет, договорени и реално разплатени средства, но дали ще бъде достатъчно гъвкава, приложима и опростена за бенефициентите при кандидатстване и изпълнение на сключените договори?
На първо място ще отбележим ползите от въвеждането на изцяло електронно кандидатстване и отчитане на изпълнението на проектите.  Един от най-големите позитиви е, че по този начин ще се спести съобразяването на бенефициентите с работното време на администрацията и невъзможността за подаване на документи през неработни дни. Това ще бъде от най-голямо значение за бенефициенти със седалище и адрес на управление извън населеното място от това на регионалния координатор по проекта им. Предвид факта, че до този момент подаването на проектни предложения, а голяма част и от отчитането на изпълнението на договорите се извършваше в Регионалния сектор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в София, то промяната ще окаже значително въздействие върху голяма част от Бенефициентите.
Подаването на документите в онлайн системата ще предотврати възможността Бенефициентите да пропуснат определен краен срок поради забавяне в куриерските или пощенските пратки. В допълнение ще се намалят и разходите за куриерски услуги на бенефициентите, чието седалище е в град различен от  местоположението на Регионалния сектор на МИЕ отговарящ за проекта, както и разходите за хартия и офис консумативи съпътстващи подготовката и подаването на едно проектно предложение и отчитането на договора за безвъзмездна финансова помощ.
Въпреки, че въвеждането на електронно кандидатстване в ИСУН е сериозна стъпка в посока модернизиране и опростяване на процеса на кандидатстване и администриране на договори е необходимо да бъдат отчетени и рисковете при въвеждането му.  ИСУН, както и всяка друга нова система  трябва да премине през тестов период, който да установи капацитета на системата за работа при голямо натоварване и потенциалните проблеми, които биха могли да настъпят. През програмния период 2007-2013 г. онлайн са подавани проекти само за част от схемите на Оперативна програма „Регионално развитие“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Важно е да се отбележи, че кандидатите в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ са значително повече и предвид факта, че 2014 г. и половината от 2015 г. бяха нулеви за бизнеса интересът към програмата е очакван.  На практика системата ще бъде подложена на тестове в реална среда и то в процедура с която стартира изпълнението на оперативната програма и се очаква засилен интерес от бизнеса.
В този ред на мисли Управляващия орган не гарантира устойчивостта на системата при голямо натоварване, тъй като до сега не е тествана, но и не дава възможност за евентуално удължаване на срокове  за бенефициентите при  срив в системата, който не е по тяхна вина.
Като минус в метода за кандидатстване откриваме и задължителното условие всички лица представляващи кандидата да притежават личен електронен подпис. Предвид наличието на не малък брой документи, който се подписват от всеки представител задължението за полагане на отделни лични електронни подписи създава основа за бюрократичност.
Информацията, която е публична до момента не предоставя категорични данни и дали онлайн системата ще бъде съвместима с различни операционни системи, както и дали ще бъде задължително наличието на офис пакет на Майкрософт, което ще създаде затруднения на бенефициенти използващи други програми.
На базата на анализираните по-горе фактори бихме направили следните препоръки за подобряване на условията на бенефициентите при кандидатстване и отчитане на договорите за безвъзмездна финансова помощ:

  • На етап кандидатстване да бъде дадена възможността на бенефициентите да избират между подаване на проектното предложение на електронен и хартиен носител.
  • Да се изисква от един бенефициент само един електронен подпис за работа със системата, като декларациите, които е необходимо да се подписват от всички представители да бъдат подписани на хартия и сканирани, или да бъдат изисквани в оригинал след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ.
  • Да се даде възможност на бенефициента да предостави повторно при пропуск, или да коригира подадените придружителни документи (без формуляра за кандидатстване и бизнес плана). Такава възможност към момента не е описана и съществува опасността проекти предложения да бъдат отхвърляни заради незначителни пропуски.
Както всяко начало така и преминаването към електронни услуги в областта на кандидатстване и отчитане на проекти е трудна крачка както за бизнеса, така и за администрацията. Предстои период на тестване и адаптиране и на двете страни към новия метод на работа, навлизането му обаче е първата крачка към модернизиране на административните услуги в областта и в бъдещ период от време би донесъл повече ползи от негативи и за бенефициентите и за Управляващия орган.

 


29.04.2015
назад