Новини
 “Помощ за книгата” за 2015 г.

“Помощ за книгата” за 2015 г.

Ежегодно Министерството на културата  подпомага  чрез безвъзмездна финансова помощ творчески проекти по програми и инициативи в областта на книгоиздаването на конкурсен принцип. Това става в съответствие с одобрените „Правила за условията и реда за финансово подпомагане на програми и инициативи в областта на книгоиздаването, книгоразпространението и библиотечното дело“. През април бе обявена и  конкурсната сесия за 2015 г.
Допустими за финансиране са творчески проекти в областта на книгоиздаването в следните направления: 

 • Българска и преводна художествена литература.
 • Българска и преводна хуманитаристика.
 • Литература за деца и юноши.
 • Културно-историческо наследство и съвременна култура.

Допустими кандидати:

 • Професионален издател, регистриран като юридическо лице и получил международен стандартен книжен номер (ISBN).

Условия за кандидатстване:

 • Кандидатстващите проекти трябва да съдържат пълния и окончателен текст на ръкописа (за преводните заглавия – придружен с екземпляр на оригиналния език) и две външни рецензии. Илюстративният материал следва да бъде подготвен в достатъчна степен за оценяването на проекта.  Проектът може да бъде представен на електронен носител или в печатен вид.
Необходимите документи за участие в конкурса са:
 •  Формуляри за кандидатстване по образец
 1. Приложение 1: Заявка за участие.
 2. Приложение 2: Икономическо описание на проекта.
 • Документ от издателя, удостоверяващ предоставените му авторски права.
 • Удостоверение за вписване в информационния регистър на културните организации по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

 • Финансовата помощ, за която се кандидатства, за един проект не може да надвишава 2 500 лева.

Срок за кандидатстване:

 • До 7 май 2015 г. включително. Формулярите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Министерство на културата – www.mc.government.bg.

14.04.2015
назад