Новини
Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 08.01.2016 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.


I.     Цел

Предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС – ИКТ и информатика, мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии и нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

II. Допустими бенефициенти

Кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.

III. Допустими проекти

•    ИКТ и информатика:

−        Производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
−        ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;
−        3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
−        Big Data, Grid and Cloud Technologies;
−        Безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
−        Езикови технологии;
−        Уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
−        Използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

•    Мехатроника и чисти технологии:

−        Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
−        Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
−        Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
−        Системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
−        Вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
−        Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
−        Роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
−        Проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
−        Био-мехатроника;
−        Интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
Чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

•    Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

−        Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
−        Производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
−        Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
−        Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
−        Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
−        Нано-технологии в услуга на медицината;
−        Био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
−        „Сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
−        Производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
−        Зелена икономика.

•    Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

−        Културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
−        Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
−        Алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
−        Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

IV. Допустими дейности

 • Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;
 • Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
 • Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;
 • Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
 • Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;
 • Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
 • Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
 • Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;
 •  Визуализация на проекта.

V. Допустими разходи

 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи , необходими за изпълнението на дейностите по проекта – до 50 000 лева.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи  (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.
 • Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии - допустими само в случай че създаването и тестването се извършва от кандидата;
 • Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
 • Разходи за външни услуги за:
−      Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;
−      Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);−      Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
−      Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;
−      Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
−       Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
−      Наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес;
 • Разходи за командировки в страната (пътни, дневни и квартирни) на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
 • Разходи за визуализация до 2000 лева.

VI. Минимален и максимален размер на допустимите разходи

 • Минимален размел на допустимите разходи – 50 000 лева.
 • Максимален размер на допустимите разходи – 391 166 лева.

VII. Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ

 • 90%

VIII. Период на обявяване на процедурата

 • Януари 2016 г.

17.12.2015 / 28.04.2016
назад