Новини
Одобрените проекти по схема "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Одобрените проекти по схема "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Управляващият орган на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране и Списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране по схема "Подобряване на производствения капацитет в МСП". 

Одобрени за финансиране са 229 проектни предложения, разпределени по категории предприятия както следва:
  • Микро предприятия - 44;
  • Малки предприятия - 106;
  • Средни предприятия - 79.
Най-нисък е прагът за финансиране в категориите микро - и средно предприятие, където всички проектнипредложения, преминали успешно етап Оценка на административното съответствие и Оценка на допустимостта, са класирани за финансиране. Списъкът с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране включва единствено малки предприятия. Прагът за получване на финансиране в тази категория е получени минимум 61 т. на етап Техническа и финансова оценка. 
23.12.2015 / 22.06.2016
назад