Новини
Одобрена е Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Одобрена е Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Чрез програма "Наука и образование за интелигентен растеж" България ще получи достъп до структурните и инвестиционни фондове на Общността за научни изследвания и технологична модернизация на изследователската инфраструктура, подпомагане на връзката на висшето и училищното образование с пазара на труда, на образователната интеграция и ученето през целия живот. 
Общият бюджет на програмата възлиза на 1,37 милиарда лева, като средствата са разпределени в четири приоритетни оси:

  • Научни изследвания и технологично развитие
  • Образование и учене през целия живот
  • Образователна среда за активно социално приобщаване
  • Техническа помощ
Пълният текс на програмата може да видите #тук.

11.03.2015
назад