Новини
Обществено обсъждане по процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Обществено обсъждане по процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

По процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ ще се предоставя подкрепа  за повишаване на иновационната дейност, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес. 

Допустими дейности:

1) Изпълнението на проекта следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация:
  •  „Информатика и ИКТ“,
  • „Мехатроника и чисти технологии“,
  • "Индустрия за здравословен живот и био-технологии“,
  • „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

 

2) Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.
Иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите.
• Продуктова (стока или услуга) иновация е внедряване на стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;
• Производствена (процесна) иновация е внедряване на нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера;
 

3) Допустими за подкрепа по Елемент „Инвестиции“, в случаите на режим Регионална инвестиционна помощ са проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:
− създаването на нов стопански обект или 
− разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект, или
− диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект, или
− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.


Бюджет на схемата:

• 50 000 000 евро (97 791 500 лв.)
 

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• за микро предприятия

- Минимум - 100 000 лева

- Максимум - 1 000 000 лева

• за малки предприятия

- Минимум - 100 000 лева

- Максимум - 1 000 000 лева

• за средни предприятия

- Минимум - 100 000 лева

- Максимум - 1 000 000 лева

• за големи предприятия

- Минимум - 100 000 лева

- Максимум - 1 500 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• за микро предприятия

- 70% - за предприятия извън Югозападен район (за режим „регионална помощ“)
- 45% - за предприятия в Югозападен район (за режим „регионална помощ“)

• за малки предприятия

- 70% - за предприятия извън Югозападен район (за режим „регионална помощ“)
- 45% - за предприятия в Югозападен район (за режим „регионална помощ“)

• за средни предприятия

- 60% - за предприятия извън Югозападен район (за режим „регионална помощ“)
- 35% - за предприятия в Югозападен район (за режим „регионална помощ“)

• за големи предприятия

- 50% - за предприятия извън Югозападен район (за режим „регионална помощ“)
- 25% - за предприятия в Югозападен район (за режим „регионална помощ“)

• за всички категории предприятия 

- 90% (за режим „de minimis”)

• за микро, малки и средни предприятия 

- 90% (за режим „консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП”)


Допустими разходи:

• Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
• Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
• Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
• Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите (максимум 50% от общо допустимите разходи по проекта):

- консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания
- консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат
- осигуряване на бази данни,с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
- осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
- осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
- осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги

- осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
- изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги

Продължителност на проекта:

18 месеца

Начин на кандидатстване:

Ще се кандидатства по електронен път, като се използва ИСУН (Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България) и КЕП (Квалифициран електронен подпис), с който кандидатът създава профил в ИСУН 2020.


Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 16.11.2015г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg
11.12.2015 / 29.02.2016
назад