Новини
 Обсъждане на процедура „Добри и безопасни условия на труд“

Обсъждане на процедура „Добри и безопасни условия на труд“

До 17.30 ч. на 27.12.2015 г. (включително) на електронна поща: pbfp1@mlsp.government.bg могат да отправят препоръки и да се правят предложения за промени в публикуваните Насоки за кандидатстване по процедура „Добри и безопасни условия на труд“.

ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по тази програма възлиза на 80 000 000 лв.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева
За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране. 
За бенефициенти – големи предприятия, се изисква минимално съфинансиране в размер на 20% от общата стойност на проекта.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА:

·         Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели,  със  самостоятелна  правосубектност.
·         Кандидатът   отговаря   на   изискванията   за   предоставяне   на   минимални   помощи (общият размер на  минималната помощ, предоставяна на едно и също предприятие за период от 3 бюджетни години не може да надхвърля 200 000 евро).
·         За  2015  и  2014  години,  кандидатът  разполага  с  оборот  (съгласно  приложени  оборотни ведомости)  равен  или  по-голям  от  максимално  допустимия  размер  на  авансовото  плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ).);

a.            Когато кандидатът е новорегистрирана/новосъздадена организация8,  горепосочените изисквания се отнасят и за него и  се  доказват  със същите  документи  за  периода  от регистрацията на кандидата до момента на кандидатстване.
 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

1.       Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните   процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния,  семейния  и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и   служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията,     насочени  към повишаване на производителността и опазване на околната среда.

Важно!
Разходите,  свързани  с  изпълнението  на  тази  дейност не следва  да  превишават  5%  от общата стойност на проекта.В тази връзка, в случай  че кандидатите изберат  да   изпълняват   дейност   1,   те задължително  следва  да  включат  в  проекта  поне  още  една  от  останалите  допустими дейности по процедурата.

2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца

3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.

Разходите за закупуване на оборудване и обзавеждане,  ДНА и стопански инвентар и други, пряко свързани с осъществяването на Дейност 3 и необходими за постигане на поставените цели, следва да бъдат до 10% от общата стойност на разходите за Дейност 3.

4. Дейности за организация и управление на проекта

5. Дейности по информиране и публичност.


ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

1. Разходи за персонал

1.1. Разходи  за  трудови  възнаграждения  на  физическите  лица,  вкл.  осигурителните  вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение наети по Дейност 1, 2, 3, и 4.
1.2. Разходи   за   командировки   /дневни,   пътни   и   квартирни/   на   лицата,   получаващи възнаграждения по Дейност 1, 2 и 3.

2. Разходи за материали

2.1. Разходи  за  материали,  консумативи  и/или  специализиран  софтуер  необходими  за осъществяването на Дейности 1, 2, 3 и 4.

3. Разходи за услуги

3.1.Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване.
3.2.Разходи  за  наем  на:  зали,  оборудване  и  други,  пряко  свързани  и  необходими  за осъществяването на Дейност 1.              
3.3.Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.
Разходи,  произтичащи  от  договори  за  изработка/  услуга  или  договори  за  поръчка  по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4. Тук  следва  да  се  заложат  и  разходи  за  подготовка  на  внедряване  на  стандарт  за  безопасни условия  на  труд  и  разходи  за  сертифициране  и  придобиване  на  сертификат,  в  случай  че  е предвиден такъв в Дейност 3.

4. Разходи за строително-монтажни работи
4.1.Разходи   за   модернизация   и/или   реконструкция   и/или   обезопасяване   на съществуващи   обекти,   технологични   процеси,   машини   и   съоръжения,   свързани   с подобряване условията на труд при изпълнението на Дейност 3, ремонт на помещенията, свързани  с  изпълнението  на  Дейност  4  (от  допустимите  дейности)  –  до  20%  от  преките допустими разходи по проекта.

5. Разходи за невъзстановим ДДС.

6. Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта.

Прогнозен краен срок за подаване на проектните предложения - 01.03.2016 г.
15.12.2015 / 31.07.2016
назад