Новини
Ново ПМС №118 от 20.05.2014 г.

Ново ПМС №118 от 20.05.2014 г.

На 20.05.14 г. е прието  постановление на Министерски съвет № 118/20.05.2014г, което отменя постановление № 69/11.03.2013г. То влиза в сила от 27.05.14г.

Основните промени, залегнали в текстовете на ПМС 118/20.05.2014г. са следните:

1.    Отпада, заложеното в чл. 11, ал. 6 от ПМС 69/2013г. задължението за публикуване на Публичната покана в „Официален вестник“ на Европейски съюз, когато:
-      предвидената стойност за строителство, в т. ч. съфинансирането от страна на лицето по чл. 1, ал.

2, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 9 779 000 лв.;
-      предвидената стойност за доставки или услуги, в т. ч. съфинансирането от страна на лицето по чл. 1, ал. 2, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 391 160 лв.

2.    В чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014г. е заложено задължение в случаите, в които Бенефициентите не провеждат процедура за определяне на изпълнител (попадат под установените прагове за провеждане на процедура) да оповестяват публично съобщение за ценови предложения, като предоставят на програмния оператор или управляващия орган за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България, както и  публикува съобщението и на своята интернет страница при наличие на такава.  В тази връзка Управляващият орган е в процес на изготвяне на Указания относно изпълнението на посоченото  задължение.

3.    В чл. 19 е заложено допълнително основание за прекратяване на процедура за избор на изпълнител, а именно възможността процедурата да бъде прекратена, когато е постъпила само една оферта или само една оферта отговаря на предварително обявените от бенефициента условия. Заложената възможност е установена в чл. 19, ал. 2 от ПМС 118/ 20.05.2014г.

4.    В новоприетото Постановление има промяна и в сроковете, касаещи изпълнението на процедурата за избор на изпълнител, като например сроковете, свързани с постъпване на искания за разяснения по публичната покана и срока за предоставяне на съответните разяснения и т.н., във връзка с промени са изготвени нови типови образци на документи.

Източник: http://www.opcompetitiveness.bg/ 

 


27.05.2014
назад