Новини
Нови срокове за подаване на проекти по схема "Ново работно място"

Нови срокове за подаване на проекти по схема "Ново работно място"

Основната цел на процедурата е създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Целта ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата поставя акцент върху най-уязвимите групи на пазара на труда.

           I.        Допустими бенефициенти
Работодатели със самостоятелна правосубектност, регистрирани и имащи право да осъществяват дейност на територията на Република България във съответствие с действащото законодателство.

           II.        Допустима целева група
·       Безработни и неактивни лица, като с приоритет ще бъдат финансирани проекти в които минимум 50% от целевата група е съставена от поне една от следните специфични категории:
-     Безработни лица с ниска степен на образование (по-ниско от средно образование).
-     Продължително безработни и неактивни лица.
-     Безработни или неактивни лица с увреждания.
-     Безработни лица на възраст над 54 г.
-     Безработни младежи до 29 г.
Не се допуска лица да бъдат наети при работодател, при който са били заети на трудово правоотношение през някои от предходните 12 месеца от датата на сключване на договор.

           III.        Допустими разходи
1.        Разходи за персонал
1.1.      Разходи за възнаграждения за всяко лице, включително в заетост при работодател в размер на МОД и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за съответната длъжност попадаща в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД.
1.2.     Разходи за възнаграждения на наставници, които ще подпомагат назначените хора с увреждания за период от три месеца в размер на ½ от Минималната работна заплата и всички дължими вноски за сметка на работодателя.
1.3.     Разходи за командировки (дневни, пътни, квартирни) на вече наетите по проекта лица, включени в професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности – разходите са допустими в случай, че лицето живее в населено място различно от това в което ще се провежда обучението.
2.       Разходи за услуги
2.1.     Разходи за предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица – в максимален размер съответстващ на заложения в ПМС 251/21.10.2009 г. за съответното обучение.
2.2.   Разходи за обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на вече наетите по проекта лица – в максимален размер съответстващ на заложения в ПМС 251/21.10.2009 г. за съответното обучение.
3.   Разходи за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, в това число разходи за оборудване на работни места на хора с увреждания – до 30% от размера на БФП.
4.   Разходи за застраховки на придобитото оборудване и стопански инвентар  - планирани при спазване на разпоредбите на чл. 21, ал. 1, от ПМС 119/20.05.2014 г. и за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проекта.
5.  Разходи за трудова медицина за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проекта.
6. Разходи за информиране и публичност – в размер от 2% от общо допустимите по проекта разходи в случай, когато размерът на финансовата подкрепа не надвишава 195 583,00 лева и до 1% от общо допустимите разходи в останалите случай.

7. Разходи за строително монтажни работи - разходи за текущ ремонт на помещенията в, които ще се адаптират нови работни места за хора с увреждания – до 10% от преките допустими разходи.
 8. Непреки допустими разходи (разходи за организация и управление) – до 10% от общо допустимите разходи.

           IV.     Размер на безвъзмездната финансова помощ
·  Минимален размер – 50 000,00 лева
·  Максимален размер – 391 166,00 лева

           V.        Съфинансиране
·  За бенефициенти микро, малки и средни предприятия не се изисква съфинансиране.
·  За бенефициенти големи предприятия минималното съфинансиране е в размер от 20 % от общата стойност на проекта.
 
        VI.     Срок за подаване на проектни предложения
Краен срок за подаване на проектни предложения:
·      14.09.2015 г.
·      19.11.2015 г.
·      05.02.2016 г.
Проектните предложения се подават с КЕП (Квалифициран електронен подпис) чрез системата ИСУН 2020.

Ако програмата представлява интерес за Вас свържете се с екипа на Фименко  на посочените в интернет страницата контакти и ние ще Ви съдействаме при изготвянето на проектното предложение и придружителната документация.
09.10.2015 / 05.02.2016
назад