Новини
Нови образци при отчитане на разходите за възнаграждения

Нови образци при отчитане на разходите за възнаграждения

С цел уеднаквяване на подхода при одобрение на отчетените разходи за възнаграждения по проекта, Управляващият орган е изготвил образци, които бенефициентите следва да попълват и представят на хартиен и електронен носител при отчитане на разходи за възнаграждения в предстоящи междинни и финални отчети. Образците се отнасят за следните схеми: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”;
BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия";
BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”;
BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер".
BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк”;
BG161PO003-2.2.01 "Подкрепа за създаване и развитие на бизнес-инкубатори";
BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България";

BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България";


28.08.2014
назад