Новини
Нов списък с отхвърлени проекти по процедура  „Ново работно място 2015“

Нов списък с отхвърлени проекти по процедура „Ново работно място 2015“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува Допълнителен списък на проектите, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, включени за разглеждане и оценка в рамките на

Първият краен срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“. В рамките на този списък са предложени за отхвърляне 34 проектни предложения.  Кандидатите, чиито проекти са предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по горепосочената процедура могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред Ръководителя на Управляващия орган на ОПРЧР, в срок до 7 работни дни от деня, следващ датата на публикуване на настоящия списък.

Във връзка с публикуването на Допълнителен списък с проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административно съответствие и допустимост“ Управляващият орган на ОП Развитие на човешките ресурси (РЧР) информира всички кандидати, подали проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедурата, че срокът за приключване работата на оценителната комисия се удължава до 28.04.2016 г.
 

Управляващият орган на ОП РЧР информира всички кандидати, подали проектни предложения в рамките на втория краен срок по процедурата, че поради изключително големия брой на получените проектни предложения не е възможно спазването на нормативно установения срок от 120 календарни дни за приключване на оценката. Най-ранната индикативна дата за приключване на оценката на проектните предложения, подадени в рамките на втория краен срок, е 30.06.2016 г., като на интернет сайта на Управляващия орган периодично ще бъде публикувана информация в тази връзка.
 


28.03.2016
назад