Новини
Кои са допустимите  кандидати по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“?

Кои са допустимите кандидати по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“?

След като през изминалата седмица процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ с която стартира изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ бе публикувана за обществено обсъждане вече може да  потвърдим кои ще бъдат допустимите кандидати.
По настоящата процедура за подбор на проекти могат да участват кандидати, които отговарят на следните критерии:
1/ Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
2/ Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
3/ Да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
4/ Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Микро предприятие  ≥ 200 000 лева
Малко предприятие ≥ 1 000 000 лева
Средно предприятие ≥ 6 000 000 лева
5/ Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:
Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.
6/ Да развиват дейността, за която кандидатстват в определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 сектори.
Различното при допустимостта на кандидатите при процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ от изминалата в предишния програмен период „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ е, че до края на 2015 г. ще има три крайни срока за кандидатстване, като в рамките на един краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от определените групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност.
В рамките на първия краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните  промишлени производства, в рамките на втория краен срок за кандидатстване до 31 август 2015 г., 23:59 ч.ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства, като по време на третия етап за кандидатстване до 30 октомври 2015 г., 23:59 ч. ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.
За разлика от миналите процедури в предишния програмен период тук проектните предложения ще се подават само чрез ИСУН с Квалифициран електронен подпис.

 
06.04.2015
назад