Новини
Какво ни очаква през 2015 г. по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020?

Какво ни очаква през 2015 г. по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020?

Какво ни предстои през 2015 г. по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020?
Със стартирането на програмата България за първи път ще има достъп до средства от структурните и инвестиционни фондове на Общността за научни изследвания и технологична модернизация на изследователската инфраструктура, подпомагане на връзката на висшето и училищното образование с пазара на труда, на образователната интеграция и ученето през целия живот.
До края на 2015 г. ще бъде обявен прием и по четирите приоритетни оси на програмата.
По Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“  се очакват четири процедури до края на годината, в това число:
1.      Планове за развитие на Центрове за върхови постижения
Примерни допустими дейности: Осигуряване на стратегически партньорства от водещи научни организации; Разработване на бизнес план и финансови обосновки на разходите; Разработване на план за научно развитие; Разработване на стратегия за развитие на научния състав.
Минимален и максимален размер на БФП за проект: от 300 000 до 500 000 лв.
2.      Планове за развитие на Центрове за компетентност:
Примерни допустими дейности: Осигуряване на стратегически партньорства от водещи научни организации; Разработване на бизнес план и финансови обосновки на разходите; Разработване на план за научно развитие; Разработване на стратегия за развитие на научния състав; Осъществяване на стратегически партньорства с бизнеса чрез участие в клъстери и др.
Минимален и максимален размер на БФП за проект: от 50 000 до 200 000 лв.  
3.      Модернизация на научна инфраструктура:
Примерни допустими дейности:  Закупуване на научна апаратура; Оборудване на научни лаборатории в приоритетните области; Модернизация на учебно -  изследователските лаборатории.
Минимален и максимален размер на БФП за проект: от 500 000 до 1 500 000 лв.
4.  Подпомагане на български научни организации за участие в програмата Хоризонт 2020:
Примерни допустими дейности: Участие в Европейски институт за технологии и иновации; Участие в партньорски проекти и мрежи.
Минимален и максимален размер на БФП за проект: от 50 000 до 100 000 лв.  
По Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“  се очакват девет процедури:
1.      Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности:
Примерни допустими дейности: Подбор на училища за включване в настоящата операция; Създаване и прилагане на механизъм за диагностика на образователни дефицити у учениците, и други.
Минимален и максимален размер на БФП за проект: до 275 000 000 лв.  
2.     Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение:
Примерни допустими дейности: Проучване на чуждестранен опит за трансфер на кредити, и други.
Минимален и максимален размер на БФП за проект: до 3 000 000 лв.  
3.      Студентски практики:
Примерни допустими дейности: Координация и подготовка за реализация на студентски практики, и други.
Минимален и максимален размер на БФП за проект: до 60 000 000 лв.  
4. Квалификация на педагогическите специалисти:
Примерни допустими дейности: Реализиране механизми за квалификация и мотивация на педагогически специалисти и други.
Минимален и максимален размер на БФП за проект: до 25 000 000 лв.  
5. Студентски стипендии:
Примерни допустими дейности: Предоставяне на студентски стипендии и специални стипендии.
Минимален и максимален размер на БФП за проект: до 39 000 000 лв.  
6. Подкрепа за привличане на млади педагози:
Примерни допустими дейности: Подкрепата за привличането на млади педагози в системата на образованието, стажант-учители, както и субсидирането на работни места.
Минимален и максимален размер на БФП за проект: до 10 000 000 лв.  
7. Развитие на Рейтинговата система на висшите училища:
Примерни допустими дейности: .Надграждане на административния капацитет, извършване на ежегодни социологически проучвания и други.
Минимален и максимален размер на БФП за проект: до 2 000 000 лв.  
8. Система за кариерно ориентиране в училищното образование:
Примерни допустими дейности: Създаване и прилагане на модел „Училище - пазар на труда" за подпомагане на трудовата и професионална реализация на завършващите средно образование, и други.
Минимален и максимален размер на БФП за проект: до10 000 000 лв.  
9. Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени:
Примерни допустими дейности: Подкрепа за подготовката на дисертационния труд, достъп до специализирана апаратура и оборудване, и други.
Минимален и максимален размер на БФП за проект: до 500 000 лв.  
Във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, целите на програмата ще бъдат изпълнени с четири процедури:
1. Квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда и с деца в риск:
Примерни допустими дейности: осигуряване на условия за повишаване квалификацията на педагогически специалисти и други.
Минимален и максимален размер на БФП за проект: до 5 000 000 лв.   
2. Ограмотяване на възрастни:
Примерни допустими дейности: Квалификация на учители за обучение на възрастни и други.
Минимален и максимален размер на БФП за проект: до 20 000 000 лв.   
3. Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение:
Примерни допустими дейности: Прилагане на новия модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост и други.
Минимален и максимален размер на БФП за проект: до 25 000 000 лв.  
4. Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и на децата и учениците, търсещи или получили международна закрила:
Примерни допустими дейности: Допълнително обучение по български език за деца и ученици, допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства, и други.
Минимален и максимален размер на БФП за проект: до 1 000 000 лв.  
Процедурите по приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ ще бъдат за директно предоставяне с цел обезпечаване на дейности по управление и изпълнение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.


20.03.2015
назад