Новини
Какво ни очаква от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" до края на 2015?

Какво ни очаква от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" до края на 2015?

След  като на 16.03.2015 г. Европейската комисия одобри Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  2014-2020 до края на 2015 г. очакваме обявяването на три процедури.
Изпълнението на програмата ще започне с процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“  по приоритетна ос  2  „Предприемачество и капацитет за растеж“.  Процедурата ще бъде с три крайни срока за кандидатстване през 2015 г., като първия ще е обявен през март 2015 г. Допустими кандидати по процедурата са микро, малки или средни предприятия регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.  Допустимите  дейности са придобиване на ДМА и ДНА, а процента на съфинансиране е от 35 % до 70 % . Минималния размер на безвъзмездната помощ за проект е 100 000 лева, а максималния е 1 000 000 лева.
Изпълнението на приоритетна ос  1 „Технологично развитие и иновации“ стартира през септември 2015 г. с процедура „Подкрепа за иновации в предприятията“. Допустими кандидати по процедурата са микро, малки или средни предприятия регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.  Допустимите  дейности са придобиване на ДМА, ДНА и консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите, а процента на съфинансиране е от 25 % до 85 % . Минималния размер на безвъзмездната помощ за проект е 100 000 лева, а максималния е 1 000 500 лева.
Процедурата с която завърши програмния период 2007-2013 г. „Енергийна ефективност в МСП“ ще бъде обявена през декември 2015 г. в подкрепа на приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“. Допустими кандидати по процедурата са микро, малки или средни предприятия регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.  Допустимите  дейности са придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, а процента на съфинансиране е от 35 % до 70 %. Минималния размер на безвъзмездната помощ за проект е 50 000 лева, а максималния е 1 500 000 лева.
"ФИМЕНКО" ЕООД може да Ви предостави професионална консултантска помощ в изготвянето на проектно предложение и управление на проекти финансирани от Структурните фондове на ЕС.    
За повече информация във връзка с по-горе посочените процедури може да се свържете с нас по телефон, или на имеил адресите публикувани в раздел за контакти на интернет страницата. 


18.03.2015
назад