Новини
 „Инвестиции в земеделски стопанства“

„Инвестиции в земеделски стопанства“

577 проекта от всички разпределени за обработка заявления за подпомагане по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 вече са със сключени договори или предстои подписването им. Одобрената субсидия по тях е в размер на 256 386 878 лв., което е 87 на сто от определения със заповед на министъра на земеделието и храните бюджет за прием.

Преобладаващата част от проектите (70% или 369 проекта) са насочени към сектор "Растениевъдство", а 27 на сто (142 проекта) са в сектор „Животновъдство”, а останалите 2% ще се изпълняват едновременно в двата сектора.

Обработката на заявленията по подмярката продължава. Към 22.03.2016 г. се разглеждат проекти, оценени с минимум 39 точки.

Държавен фонд „Земеделие“ напомня, че съгласно сключените договори по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г., ползвателите на финансова помощ са длъжни да започнат реалното изпълнение на инвестицията в срок не по-дълъг от девет месеца от датата на подписване на договора, ако инвестицията не включва строително-монтажни работи (СМР). Изпълнението на проекта трябва да започне в срок до 12 месеца от подписването на договора, ако инвестицията включва СМР.

   Бенефициентите трябва уведомят писмено ДФ „Земеделие“ за това, че са започнали изпълнението на проектите си, като представят: документ за извършено авансово или частично плащане в размер не по-малък от 20 на сто от размера на одобрената финансова помощ, издадена фактура за сума над посочения размер, подписани приемно-предавателни протоколи за извършени дейности по проекта на стойност не по-малка от посочената и други.

   Документите трябва да бъдат изпратени с придружително писмо в свободен текст, в което изрично да се посочва номерът на договора, сключен с Фонда, на адрес: 1618 София, бул. "Цар Борис ІІІ" 136, Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, Дирекция "Оторизация на плащанията по ПМРСР", отдел"Методология и мониторинг".

    ДФ „Земеделие“ прекратява едностранно и без предизвестие договора по подмярката в случай, че: бенефициентът не започне изпълнението на одобрената инвестиция в определените срокове; не изпълни задължението си да предостави писмено доказателства за начало на инвестицията или доказателствата са на стойност по-малка от 20 на сто от размера на одобрената финансова помощ по договор или анекс.

   В тези случаи ползвателят дължи на Фонда обезщетение в размер на полученото по договора плащане, както и неустойка в размер на законната лихва върху получена сума, считано от датата, на която изтича срокът за стартиране на изпълнението на инвестицията. Когато няма извършено плащане по договора се дължи неустойка в размер на 5% от размера на одобрената финансова помощ.

   Ползвателят не дължи неустойка, ако до изтичане на шест месеца от сключването на договора по подмярка 4.1 уведоми Фонда, че се отказва от помощта и желае договорът да бъде прекратен.
22.03.2016
назад