Новини
Финансиране на проекти свързани с култура чрез ЮНЕСКО

Финансиране на проекти свързани с култура чрез ЮНЕСКО

Чрез Международния фонд за развитие на културата, през 2015 година ЮНЕСКО ще финансира проекти, свързани с културата.
Целта на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да представи  културата като източник на знание, стойност и идентичност, ролята на изкуството за устойчиво развитие, художественото творчество във всичките му форми, зачитайки свободата на изразяване и международно и регионално културно сътрудничество.
Допустими дейности:

 • Създаване на творби на културата и изкуството.
 • Културни и творчески събития с национален, регионален и/или международен обхват, допринасящи за изграждане стратегии и програми, насочени към културата и развитието.

Допустими кандидати:

 • Индивидуални творци.
 • Обществени институции и организации, отговорни за насърчаването на културата и художественото творчество.
 • Неправителствени организации и нетърговски частни структури, чиито цели са в синхрон с тези на Фонда и чиято дейност допринася за развитието на културата и художественото творчество.

Форми на подпомагане:

 • Техническа помощ, чрез предоставяне на платен експерт за определен период.
 • Финансова помощ под формата на безвъзмездни средства или съфинансиране на проекти за изпълнение на съответната дейност.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

 • Минимум 20 000 USD.
 • Максимум 100 000 USD.
 • Процент на финансиране - до 80% от общите бюджетни разходи.
 • Съфинансирането може да бъде финансово или нефинансово, най-малко в размер на 20% от общите бюджетни разходи

Продължителност:

 • Максимум 12 месеца

Начин на кандидатстване:
Кандидатства се он-лайн, като проектът трябва да съдържа информация за:

 • Наименование на проекта.
 • Вид на дейностите и обхват.
 • Региони, обхванати от проекта.
 • Държава/ държави обхванати от проекта.
 • Вид на исканата помощ (за експерт или финансова помощ).
 • Статус на кандидата (НПО, институция, индивидуален кандидат и т.н.).
 • Резюме на проекта.
 • Описание на проекта.
 • Съответствие с целите на Международния фонд за развитие на културата.
 • Основни дейности, очаквани резултати и график на изпълнението.
 • Устойчивост на резултатите.
 • Подкрепа от ЮНЕСКО.
 • Комуникация и публичност на проекта.
 • Резюме на бюджета.
 • Разбивка на бюджета.
 • Координати на лице за контакт.
 • Партньори, включени в дейностите.
 • Писма за подкрепа от всеки партньор, с посочен финансов или в натура принос.
 • декларация от кандидата за поемане на задължение за представяне на отчет за изпълнението на проекта.

Приоритет се дава на проекти:

 • Представени от млади творци на възраст от 18 до 30 години и за проекти, насочени към младите хора.
 • Допринасящи за равенството между половете.
 • Насърчаващи форми на изразяване, които са сравнително по-слабо представени на световната сцена, въпреки че са стойностни за обществото или съответната държава, и затова заслужават подкрепа.
 • Насърчаващи мира, социалната стабилност и културното многообразие.

Приоритет ще се дава, доколкото е възможно, и на проекти или държави-бенефициенти, включени в последния DAC списък на официалните получатели на помощ за развитие.

Краен срок: 29.05.2015, 12:00 часа (CEST), парижко време.

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на Фименко на посочените на интернет страницата ни в раздел контакти координати.
 


27.04.2015
назад