Новини
Добри и безопасни условия на труд

Добри и безопасни условия на труд

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 80 000 000 лв.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева
За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране. 
За бенефициенти – големи предприятия, се изисква минимално съфинансиране в размер на 20% от общата стойност на проекта.
 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА:
·         Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели,  със  самостоятелна  правосубектност.
·         Кандидатът   отговаря   на   изискванията   за   предоставяне   на   минимални   помощи (общият размер на  минималната помощ, предоставяна на едно и също предприятие за период от 3 бюджетни години не може да надхвърля 200 000 евро).
·         Кандидатът разполага с финансов капацитет (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс за последната и текущата финансови години2), съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“;
a.            Когато кандидатът е новорегистрирана/новосъздадена организация8,  горепосочените изисквания се отнасят и за него и  се  доказват  със същите  документи  за  периода  от регистрацията на кандидата до момента на кандидатстване.
Когато кандидатът е предвидил по проекта дейност 3 „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите“, е необходимо да е осигурил в предприятията задължителните здравословни и безопасни условия на труд. Това обстоятелство се доказва чрез предоставяне на описаните по т. 21 (т. 9.1. и т. 9.2.) документи.
Допустими кандидати по дейност 3.3. „Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд“ са организации с КОД по КИД 2008, съгласно Приложение към Заповед № РД-01-898 от 09/11.2015 г. на Министъра на труда и социалната политика /Приложение за информация към Условията за кандидатстване/. Това са организации с коефициент на трудов травматизъм по икономическа дейност равен или по-висок от средния за страната. Средният коефициент на трудов травматизъм, който ще се прилага за страната през 2016 г. е Ктт = 0,66.
 
ИНДИКАТОРИ
Задължително следва да включите в проектното си предложение индикатора „предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд”, ако в проектното си предложение сте включили дейности в някои от следните направления:
·         Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд ;
·         Закупуване на ЛПС и/или специално работно облекло;
·         Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;
·         Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;
·         Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика;
·         Подобряване на организацията на работния процес във връзка с безопасни и здравословни условия на труд.
Задължително следва да включите в проектното си предложение индикатора „предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда” ако в проектното си предложение сте включили дейности в някои от следните направления:
·         Въвеждане на гъвкави форми на заетост;
·         Организиране на работното време и работния процес;
·         Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място;
·         Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.;
·         Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за управление и развитие на човешките ресурси в предприятията;
·         Мерки за подобряване управлението на човешките ресурси в предприятието;
·         Практики за насърчаване професионалната и географската мобилност;
·         Практики за въвеждане на корпоративна социална отговорност.
 
 
ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Моля да имате предвид, че всяко проектно предложение задължително следва да съдържа:
·         Дейности за организация и управление на проекта
и
·         Дейности по информиране и публичност.
По процедурата ще бъдат насърчавани проекти, подкрепящи мерки за подкрепа на лица над 54 годишна възраст и на хора с увреждания, мерки за развитие в областта на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност, мерки насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот, както и мерки за осигуряване на достъп за хора с увреждания.
По процедурата е допустимо извършването на текущ и основен ремонт, съгласно §5,т. 42 и т.43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ. Текущият ремонт е допустим при реализиране на дейност 3.1. „Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.“ и дейност 4 „Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.“ Основният ремонт е допустим единствено за извършване на дейности по осигуряване на достъп за хора с увреждания!
В случай че за осъществяването на конкретна дейност, кандидатът е предвидил да извършва ремонтни дейности (където е допустимо), е необходимо кандидатът да разполага със собствено помещение или да има договор за наем за помещението, в което се предвижда да се извърши ремонт. Следва да се има предвид, че след приключване на проекта, бенефициентите-големи предприятия са длъжни да запазят предназначението на ремонтираните помещения за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване. По отношение на малки, средно и микро предприятия, горецитираният срок се намалява на 3 години.
Освен   двете   задължителни   дейности,   по   настоящата   процедура   за   предоставяне   на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:
Дейност 1 Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
Кандидатът следва да има предвид, че като задължителни в дейността следва да се включат следните елементи, в случай че в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст:
·         Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот;
·         Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години);
Като допустими в дейността, могат да се включат следните примерни елементи:
·         Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот;
·         Обезпечаване на предприятието със софтуер за управление на човешките ресурси в предприятието;
·         Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
·         Въвеждане на нови практики за обезпечаване на човешки ресурси - планиране, подбор и наемане;
·         Въвеждане/подобряване на мерките за развитие на кадрите по отношение на планиране на обучения, управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене през целия живот;
·         Въвеждане на промени в системите за заплащане на труда
·         Оптимизация на вътрешната комуникация, подобряване на взаимоотношенията и координацията в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива.
Дейността трябва да включва задължително и практическото въвеждане в действие (напр. приемане от ръководните органи и включване във вътрешни документи) на разработените в дейността промени и/или нововъведения по отношение на управлението и развитието на човешките ресурси.
По процедурата се подкрепят проекти, в които са включени мерки за насърчаване на по-възрастните работници и служители и удължаване на професионалния им живот, насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност, мерки насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот. Включването на мерки за подкрепата на лица над 54 годишна възраст, за опазване на околната среда и за съвместяването на професионалния, семейния и личния живот носят допълнителни точки при оценка на проектните предложения.
 
Дейност 2 Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.
Лицата от целевата група, включени в дейност „Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място“ следва да отговарят на следните условия:
·         местонахождението на работното място е извън населеното място, където лицето е регистрирано по настоящ адрес9, но на не повече от 100 км. в едната посока;
·         лицата не са командировани по смисъла на Наредбата за командировките в страната;
·         трудовата им дейност не е обичайно свързана с пътуване;
·         не са наети да осъществяват дейности в сферата на селското стопанство, рибарството и аквакултурите;
·         не са заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната и предприятия, ползващи преференции за организиран транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване на заетостта.
 
Дейност 3 Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.
Към дейността са включени следните примерни под дейности:
3.1.             Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
Важно! В рамките на тази дейност не е допустимо закупуването на машини и съоръжения, свързани с модернизация на производствената/основната дейност на предприятието.
Примерен (неизчерпателен) списък на мерки за реконструкция/модернизация на обекти, машини и подходящи за закупуване средства за колективна защита, съобразно идентифицираните рискове са:
1. Защита от прах, токсични и други вредни вещества:
- локална аспирационна система при източника на отделяне на вредни вещества;
- нагнетателна вентилационна система за чист въздух в работното помещение;
- вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на
замърсяване;
- аварийни вентилационни системи;
2. Защита от наднормен шум:
- защитни прегради, ограждения, шумопоглъщащи покрития на стени и тавани;
- заглушаване или изолация на стените и таваните на работните пощения, в т.ч. екрани, кожуси, и др. ограждения около източниците на производствен шум;
- звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум;
3. Защита от вибрации при работа
- поставяне на фундамент (различен от този на производственото помещение) под източника на вибрации, демпфериране на вибриращите машини;
- осигуряване на допълнително оборудване към машините, намаляващо риска от вибрации (седалки, които поглъщат вибрациите; ръкохватки, намаляващи вибрациите и др.);
4. Защита от навлизане в опасна зона:
- ограждения – плътни, мрежести, прозрачни;
- блокировки – механични, електрически или др.;
- ограждения с блокировки;
- предпазители;
- предпазители с блокировки;
- екрани;
- устройства, оптични и други сензори следящи опасната зона;
5. Защита от падащи предмети
- козирки, навеси, прегради;
- тунели;
- мрежи;
- бордови дъски;
6. Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети:
- предпазители;
- предпазни екрани;
- паравани, ограждения;
7. Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон:
- парапети, перила, бордова дъска;
- мрежи;
- осигурителни линии;
8. Защита от допир до горещи повърхности:
- изолиране на зоните;
- ограждения, екрани;
- изолиращи покрития;
9. Защита от потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах
- обща вентилация;
- локална аспирация;
- система от блокировка свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици- газсигнализатори, газанализатори;
- аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло (не е допустим съпътстващ ремонт на санитарни помещения, зони за отдих и др.);
10. Защита от опасни лъчения
- предпазни екрани - защитни покрития;
- система от блокировка, свързана с техническо средство за анализ на работната среда за наличие на вредни емисии - автоматичен контрол;
- екраниране на лазерните устройства, отстраняващо възникването на опасности за здравето на работещите;
- оптически устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства, така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение;
11. Защита от електростатични заряди
- система за изравняване на потенциалите и заземяване на металните части на работното оборудване и помещението;
- система за оросяване, неутрализиране или йонизиране на атмосферата с цел повишаване проводимостта й;
- използване на токопроводими подови настилки в производствените помещения;
12. Защита от електромагнитни полета
- излъчващите елементи се екранират поотделно, като генераторът се екранира с общ екран;
- екраниране с плътен материал или с метална мрежа;
- предупредителна сигнализация или блокировка;
13. Защита от неблагоприятен микроклимат
- системи подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното течение;
- вентилационни системи за осигуряване на свеж въздух /нагнетателна вентилационна система/;
- въздушни, механични или водни завеси за относително изолиране на зоните и помещенията с неблагоприятен микроклимат;
- подмяна на дограма;
- изграждане на окачени тавани с цел намаляване обема на помещенията;
- климатични системи/климатици;
14. Изкопи
- платна за защитни системи за изкопи;
- технически средства за ограждане и сигнализиране на изкопите, когато това се изисква;
- газсигнализатори;
15. Защита от пожар и взрив
- система от хидранти, шлангове със струйници;
- автоматична пожарогасителна инсталация;
- пожароизвестителна инсталация;
- автоматични газанализатори;
- мълниезащитна инсталация;
16. Защита при работа в ограничени пространства
- полиспастни системи за спасяване;
- газсигнализатори;
17. Защита при аварии и природни бедствия
- система за аварийно известяване с цел евакуация;
18. Електробезопасност
- изолиращи щанги;
- изолиращи стълби;
- изолиращи площадки;
- диелектрични килимчета;
- предпазни екрани;
- временни ограждения;
- преносими заземители;
- изолиращи щанги за преносими заземители;
- изолиращи оперативни щанги;
19. Защита от биологични агенти в работната среда
- подходяща вентилация (общообменна, измукваща и вкарваща- нагнетяваща);
20. Ергономия при работа – приоритетно за хора с увреждания
- ергономични офис столове;
- ергономични работни столове.
 
3.2. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.
Заложените за закупуване ЛПС и специално работно облекло, следва да отговарят на точния брой на заетите лица по длъжности, които ползват средствата за защита и да бъдат планирани, съгласно срока за износване в Списъка на работните места и видовете работи за периода на изпълнение на проекта. Недопустимо е закупуването на резервни бройки! Няма да бъдат финансирани работни облекла разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло, които вече са закупени от кандидата и не е обоснована необходимостта от нови, както и такива Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., обн. ДВ. Бр. 9 от 28 януари 2011 г.

3.3.Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд.
Допустими кандидати по тази дейност са организации с КОД по КИД 2008, съгласно Приложение към Заповед № РД-01-898 от 09/11.2015 г. на Министъра на труда и социалната политика /Приложение за информация към Условията за кандидатстване/, които са с коефициент на трудов травматизъм по икономическа дейност, равен или по-висок от средния за страната.
Разходите по дейност „Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд“ е допустимо да бъдат до 10% от общата стойност на проекта.
За целите на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е допустим за внедряване и сертифициране следният стандарт за здраве и безопасност при работа: BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) – Система за управление на здравето и безопасността при работа.

3.4.Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.
Обучението може да включва правила за безопасна работа за защита на работещите от опасности и рискове, в зависимост от спецификата на професията/извършваната дейност и на индивидуалното работно място:
·         при работа с оборудване, машини, съоръжения и др.;
·         по време на технологични процеси, повлияни от фактори на работната среда и трудовия процес;
·         при използване на различни материали;
·         при пътни маршрути и опасни зони (вкл. Шахти, асансьори и др.);
·         при използване на транспортни средства или при работа с тях.
 
3.5.Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.
Обученията са насочени към всички заети в предприятието/фирмата лица и са допустими в следните случаи:
a) за придобиване на специфични умения за работа с машини, системи и съоръжения, преминали реконструкция/модернизация, във връзка с подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на работното място и свързаната с това промяна на технологични процеси;
б) при въвеждане на изцяло нови средства/системи за колективна защита, които изискват специфично обучение на заетите лица
ВАЖНО ! След извършване на дейностите по обучение (по т. 3.4. и т.3.5) следва да бъде издаден документ, удостоверяващ участието на определените служители в обученията.
Задължителното обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г, не са допустими по настоящата операция.

Дейност 4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.
За целите на настоящата процедура, по тази дейност е допустимо работодателят да осигури на работниците и служителите следните социални придобивки:
- Дейности, свързани с осигуряване на дневни занимания с деца; - Осигуряване на достъп за хора с увреждания;
- Помещения/места за хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд;
- Помещения/места за краткотраен отдих, физическа култура и спорт.
 
 
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1./1.1. Разходи за трудови възнаграждения на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение наети по Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4.
Бюджетно перо 1./1.1. следва да се посочват разходи за брутни възнаграждения, осигуровки за сметка на работодателя /както и всички доплащания по приложимото национално законодателство – обезщетения за неизползван отпуск, доплащане за прослужено време и др./ на физически лица, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности и необходими за тяхната подготовка и осъществяване.
Планираните разходи за възнаграждения в бюджетно перо 1./1.1. следва да бъдат заложени при спазване на разпоредбите на Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР 2014 – 2020.
Разходите за заплащане на лицата, които ще извършват превоза на пътници от и до работното място са допустими само за времето, в което лицата са пряко ангажирани с превоза на пътници и свързаните с него дейности и са допустими в размер до 4,20 лв./час.
2./2.1. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/на лицата, получаващи възнаграждения по Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3.

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ
3. Разходи за материали
3.1. Разходи за специализиран софтуер необходими за осъществяването на Дейност 1.
3.2. Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването на Дейности 1, 2, 3 и 3.3. Разходи за гориво за използваните МПС по Дейност 2.
3.4. Разходи за закупуване на специално работно облекло и ЛПС, необходими за осъществяването на Дейност 3.
4./4.1. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, пряко свързани с осъществяването на Дейности 1, 3 и 4.
 
 
III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
5. Разходи за услуги:
5.1. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване.
5.2. Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на Дейност 1, Дейност 3 и Дейност 4.
6./6.1. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.
Разходите за дейности, свързани с осигуряване на публичност са в размер до 2 на сто от общите допустими разходи по проекта, в случаите, в които размера на финансовата подкрепа не превишава 195 583 лв. и до 1 на сто от общите допустими разходи по проекта в останалите случаи.
7./7.1. Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4. Тук следва да бъдат заложени и разходи за превоз на пътници в реален размер, в случай, че такива не са предвидени в бюджетни пера 1./1.1. и 4./4.3., но не повече от 0,50 лв./км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него.
При формиране на средната цена на осъществения превоз на пътници, се включват разходите за възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя лицата, които ще извършват превоза на пътници (Бюджетно перо 1./ 1.1.) и разходите за гориво (Бюджетно перо 3./3.3). В калкулираната цена за извършвания превоз на пътници НЕ могат да бъдат включвани други разходи (напр. винетни стикери, ГТП, данъчни плащания и т.н).
8./8.1. Тук следва да се заложат и разходи за подготовка на внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и разходи за сертифициране и придобиване на сертификат, в случай че е предвиден такъв в Дейност 3 – Тези разходи следва да бъдат в размер до 10% от общите допустими разходи.

ІV. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ
9./9.1. Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд при изпълнението на Дейност 3, ремонт на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 4 (от допустимите дейности) общо за Дейности 3 и 4 – до 20% от общите допустими разходи по проекта.
 
V. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ
10/10.1. Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта

УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група[1], включени в проекта за период от 6 месеца след приключване на дейностите по проекта. Запазването на свободни работни места няма да се счита за спазване на поставеното изискване.
 

Срок за изпълнение на проекта:
Крайният срок за изпълнение на дейностите по административните договори по настоящата процедура е 31.12.2018 г.
Краен срок за представяне на проектното предложение е 14.06.2016 г. 17:30 часа.
 

[1]Следва да се разбира запазване на поне половината от заетите работни места в предприятието, независимо дали конкретното лице, заемащо длъжността, е участвало в проекта.

13.04.2016
назад