Новини
Актуализирани са  документите на електронен носител във връзка с приема по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“от ПРСР 2014-2020 г.

Актуализирани са документите на електронен носител във връзка с приема по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“от ПРСР 2014-2020 г.

Във връзка с предстоящото откриване на 14 април 2015 г. за прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по реда на Наредба №9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Държавен фонд „Земеделие“  публикува актуализирани документи на електронен носител.
Съгласно Наредба №9 от 21 март 2015 г., част от изискуемите документи, които придружават заявлението за кандидатстване, следва да се подадат и на хартиен, и на електронен носител. Новото изискване има за цел процесът по обработване на заявления за кандидатстване и заявки за плащане да бъде оптимизиран в съответствие с вече утвърдени практики в част от държавите членки на ЕС. Подаването на документи от кандидатите на електронен носител ще позволи автоматизирано зареждане на данни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), което от една страна ще доведе до ограничаване на човешкия фактор и ще намали броя технически грешки, допускани при ръчното въвеждане на данни в системата, а от друга страна ще ускори процеса по обработване на заявленията за кандидатстване.  
Към настоящия момент документите са обновени и актуалните образци са публикувани на страницата на Държавен Фонд „Земеделие” www.dfz.bg > Програма за развитие на селските райони 2014-2020 > мерки за подпомагане > подмярка 4.1.

Източник: Държавен фонд "Земеделие"


07.04.2015
назад