финансиране
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

В съответствие с целите на политиката на Европейския съюз за развитие на селските райони Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има четири цели:

  •  Повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на земеделските стопанства.
  •  Повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията от хранително-преработвателния сектор.
  • Възстановяване, реконструкция и модернизация на съществуваща или изграждане на нова инфраструктура за напояване и отводняване на земеделските земи, с цел повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства.
  • Подпомагане на земеделски производители за непроизводствени инвестиции, необходими за функциониране на земеделските стопанства.

Програмата има три хоризонтални приоритета:

  • Насърчаване на иновациите в производството, пазарната организация и управлението.
  • Предотвратяване и приспособяване към климатичните промени.
  • Опазване и възстановяване на околната среда.

Целите на програма за Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ще се изпълнят чрез следните мерки:
Мярка 1 Трансфер на знания и действия по осведомяване               
Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения             
Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване  
Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства         
Мярка 2 Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството        
Подмярка 2.1. Помощ за осигуряване на консултантски услуги         
Подмярка 2.3. Подкрепа за обучение на консултанти            
Мярка 4. Инвестиции в материални активи 
Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства              
Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти             
Подмярка 4.3 Инвестиции в инфраструктура
Подмярка 4.4 Непроизводствени инвестиции             
Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия       
Подмярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители         
Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности  
Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности            
Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони             
Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия        
Подмярка 7.3. Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство      
Подмярка 7.4. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура            
Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура               
Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност               
Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите        
Подмярка 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви –разходи за създаване    
Подмярка 8.2. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за поддръжка
Подмярка 8.5. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития            
Подмярка 8.6. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми          
Подмярка 8.7. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти          
Мярка 9. Учредяване на групи и организации на производителите              
Мярка 10. Агроекология и климат     
Подмярка 10.1. Плащания за ангажименти, свързани с агроекология и климат       
Подмярка: 10.2. Опазване на застрашени от изчезване местни породи и сортове, важни за селското стопанство               
Мярка 11. Биологично земеделие    
Мярка 12. Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите      
Подмярка 12.1. Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000      
Подмярка 12.2. Компенсаторни плащания за гори в Натура 2000      
Подмярка 12.3. Компенсаторни плащания за земеделска площ в речен басейн с план за управление     
Мярка 13. Плащания за райони с природни или други специфични ограничения 
Подмярка 13.1. Компенсаторни плащания за ха ИЗП в планински райони  
Подмярка 13.2. Компенсаторни плащания за ха ИЗП в други райони със съществени природни ограничения       
Мярка 14. Плащания за хуманно отношение към животните           
Мярка 15. Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите
Подмярка 15.1. Плащания за горски екологични ангажименти          
Подмярка 15.2. Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси