финансиране

Програма "ЕВРОСТАРС"

Програма „Евростарс“ е съвместна инициатива на програма „Еврика“ и Европейската комисия съгласно Седма рамкова програма. 

Потенциални бенефициенти в проектите на Еврика
Участници в инициативата могат да бъдат големи, малки и средни предприятия, МСП осъществяващи научно изследователска и развойна дейност и научни организации.