финансиране
Подобряване на производствения капацитет в МСП

Подобряване на производствения капацитет в МСП

Бюджет по схемата: 293 374 500 лева
 
Срок за кандидатстване:
 
 • 1 май - 30 юни 2015 г., 23:59 ч. ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства.
 • 1 юли – 31 август 2015 г.,23:59 ч. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства.
 • 1 септември - 30 октомври 2015 г., 23:59 ч. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.
Допустими за финансиране са разходи за:
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи.
Безвъзмездно финансиране
 •  За микро и малки предприятия, които изпълняват проект на територията на Югозападен район на планиране (ЮЗР) - 45%.
 • За микро и малки предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР - 70%
 • За средни предприятия, които изпълняват проект на територията на ЮЗР - 35%
 • За средни предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР - 60%
Минимален и максимален размер на помощта
 • За микро предприятия - 100 000 лв., 500 000 лв.
 • За малки предприятия - 200 000 лв., 750 000 лв.
 • За средни предприятия - 300 000 лв., 1 000 000 лв.
Условието за минимален размер на финансовата помощ поставя и долната граница за размера на инвестициите, които кандидатите трябва да реализират, както следва:
 
За предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР:
 • Микро предприятия - 142 857,14 лв.;
 • Малко предприятие - 285 714,29 лв.;
 • Средно предприятие - 500 000,00 лв.
За предприятия, които изпълняват проект на територията на ЮЗР:
 • Микро предприятия - 222 222,22 лв.;
 • Малко предприятие - 444 444,44 лв.;
 • Средно предприятие - 857 142,86 лв.
Бенефициенти
 
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
 • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Да имат седалище в България.
 • Да са микро, малки или средни предприятия.
 • Да имат минимум 3 приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.)
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
 1. За микро предприятия >=200 хил. лв.
 2. За малки предприятия >= 1 млн. лв.
 3. За средни предприятия >= 6 млн. лв.
 • Да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.
07.04.2015