финансиране
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

1.  Цели на подмярката:

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

 • Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 • Насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 • Опазване на компонентите на околната среда;
 • Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
 • Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.
2.   Кой може да кандидатства по подмярка 4.1 ?

Допустимите кандидати са:

 • Земеделски стопани;
 • Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
 • За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица
3.      За какво може да се кандидатства по подмярка 4.1 ?

Финансова помощ се предоставя за:

 • Инвестиции извършени от земеделски стопани в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
 • Инвестиции извършени от  признати групи или организации на производители, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.
Растениевъдство Животновъдство (включително непреработените продукти, получени в резултат на отглежданите по-долу животни)
1 Зърнено-житни култури Говеда (крави) – всички видове, включително и за разплод
2 Зърнено-бобови култури Биволи (биволици) – всички видове, включително и за разплод
3 Маслодайни култури Овце – всички видове, включително и за разплод
4 Технически култури (с изключение на тютюн) Кози – всички видове, включително и за разплод
5 Зеленчукови култури Свине – всички видове, включително и за разплод
6 Медицински и ароматни култури Коне – за месо, и коне от застрашени местни породи, включени за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
7 Медоносни и лечебни трайни насаждения Зайци
 
8 Овощни култури (семкови, костилкови, орехоплодни, ягодоплодни, южни култури) Птици (в т.ч. бройлери, кокошки носачки, пуйки, гъски, щрауси, пъдпъдъци, фазани)
 
9 Фуражни култури Пчелни семейства
 
10 Лозя Буби
 
11 Цветя Охлюви
 
12 Семена и посадъчен материал Калифорнийски червей
 
13 Гъби, включително диворастящи видове, специално отглеждани в земеделското стопанство на кандидата с цел продажба Други селскостопански живи животни
 
 
14 Трюфели  
15 Бързорастящи дървесни видове, използвани като биомаса за производство на биоенергия  
16 Други живи растения  

Допустимите за подпомагане непреработени земеделски продукти са:
 
!!  В рамките на ПРСР 2014-2020 допустим за подпомагане сектор е и памук !!
 
Недопустимите за подпомагане продукти са:

 • Тютюн, риба и аквакултури.
 • Продукти извън обхвата на Приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Допустимите разходи са:
1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
4. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение № 8 на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1, включително чрез финансов лизинг;
5. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
6. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
7. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
8. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 4 на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1;
9. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
10. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
11. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
12. За ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
13. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12.
 

4. Колко е финансовото подпомагане ?

 
Интензитет:
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 

 • Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:

1. Проекти, представени от млади земеделски стопани;
2. Интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;
3. Проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
4. Проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани.

 • Финансовата помощ се увеличава с 15 на сто за:

1.  Инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.
2.   Кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване по реда на тази наредба и към момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
 

 • Финансовата помощ се увеличава с 20 на сто за:

1. Проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица,    включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.
 
Максималният размер на финансовата помощ за проект, подаден от кандидат земеделски стопанин и/или група/организация на производители и/или юридическо лице включващо от 6 до 10 члена, е не повече от 70 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 
Максималният размер на финансовата помощ за проект, подаден от юридическо лице включващо над 10 члена, е не повече от 90 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 
Размер на допустимите за подпомагане разходи:
 

 • Минималният размерна общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.
 • Максималният размерна общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.
 • Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 500 000 евро.
 • Максималният размер на допустимите разходи за изпълнение на интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.
 • Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равно­стойност на 4 000 000 евро.
 • Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 750 000 евро.
 • Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или признати групи/организации на производители, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 5 000 000 евро.
 • Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или признати групи/организации на производители, за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
5. Кой ще получи приоритет при кандидатстване ?

Приоритетите по подмярка 4.1 са:

 • Подпомагане на чувствителни сек­тори в земеделското производство.
 • Подпомагане на биологичното про­изводство.
 • Подпомагане на проекти, осигурява­щи допълнителна заетост.
 • Подпомагане на проекти, представе­ни от млади земе­делски стопани.
 • Подпомагане на кандидати с проек­ти на територията на селските райони в страната.
 • Подпомагане на кандидати с проек­ти на територията на Северозападен район и/или райо­ни с природни и други ограничения.
 • Подпомагане на проекти с инвести­ции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопан­ствата.
 • Подпомагане на проекти с интег­риран подход и допринасящи за насърчаване на ко­оперирането между производителите.
 • Подпомагане на проекти с инвес­тиции, свързани с опазване на околната среда (включително тех­нологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стан­дартите на ЕС