финансиране

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"

Общата цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, както и на предхождащата я програма „Транспорт“ 2007-2014 е „Развитие на устойчива транспортна система”, като приоритните оси за текущия програмен период са:

Приоритетна ос 1: Развитие на пътната и железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа

Приоритетна ос 2: Развитие на пътната и железопътната инфраструктура по „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа

Приоритетна ос 3:  Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт

Приоритетна ос 4: Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта

Приоритетна ос 5: Техническа помощ.

Примерни допустими дейности

 • Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа.
 • Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа.
 • Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа.
 • Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа.
 • Изграждане на нови интермодални терминали;
 • Подобряването на техническите, технологични и оперативни параметри на съществуващите терминали.
 • Разширяване на метрото в София и създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна система на София;
 • Реконструкция на ключови гарови комплекси.
 • Развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане;
 • Развитие на информационни системи за управление на пътния трафик;
 • Развитие на системи за управление на железопътното движение - изграждане на GSM-R мрежа (за отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2).
 • Доставка на локомотиви и подвижен състав за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Бенефициенти
Потенциални Бенефициенти на оперативната програма са Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”; Агенция „Пътна инфраструктура”, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, „Метрополитен” ЕАД, ДП „Пристанищна инфраструктура”;