финансиране

Оперативна програма "Региони в растеж"

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е продължение на програма „Регионално развите“ 2007-2013 г. Специфичните цели на програмата са  повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете, подобряване на икономическата активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие, развитие на връзките „град-район” и подобряване на достъпа до културни ценности, логистичните центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и бизнес зоните в районите. Чрез изпълнението на оперативната програма се цели и балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места. Приоритетните оси на ОП „Региони в растеж“ са:

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие

Приоритетна ос 2: Регионална образователна инфраструктура

Приоритетна ос 3: Регионална здравна инфраструктура

Приоритетна ос 4: Регионална социална инфраструктура

Приоритетна ос 5: Регионален туризъм

Приоритетна ос 6: Регионална пътна инфраструктура

Приоритетна ос 7: Превенция на риска

Примерни допустими дейности

 • Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа.
 • Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа.
 • Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа.
 • Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа.
 • Изграждане на нови интермодални терминали;
 • Подобряването на техническите, технологични и оперативни параметри на съществуващите терминали.
 • Разширяване на метрото в София и създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна система на София;
 • Реконструкция на ключови гарови комплекси.
 • Развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане;
 • Развитие на информационни системи за управление на пътния трафик;
 • Развитие на системи за управление на железопътното движение - изграждане на GSM-R мрежа (за отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2).
 • Доставка на локомотиви и подвижен състав за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Бенефициенти
Потенциални Бенефициенти на оперативната програма са Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”; Агенция „Пътна инфраструктура”, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, „Метрополитен” ЕАД, ДП „Пристанищна инфраструктура”;