финансиране
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 е единствената оперативна програма, която няма аналог във вече миналия програмен период. Програмата цели увеличаване на върховите научни постижения, включително обучението и задържането на нови поколения висококвалифицирани специалисти в страната, като се отваря за сътрудничеството между промишлеността и науката и облекчава системата за кариерно развитие. Достигането на по-конкурентна икономика чрез интелигентен растеж е предвидено чрез четири приоритетни оси
 
Приоритетна ос 1: Научни изследвания и технологично развитие

Приоритетна ос 2: Образование и учене през целия живот

Приоритетна ос 3: Образователна среда за активно социално приобщаване

Приоритетна ос 4: Техническа помощ
 
Примерни допустими дейности

  • Подкрепа за създаване и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, вкл. обновяване на сградния фонд, материалната база и закупуване на оборудване;
  • Подкрепа за модернизирането на научната инфраструктура и на съществуващите учебно-изследователски лаборатории на научни институти и висши учебни заведения, които провеждат изследвания в области, съответстващи на регионалните и националните икономически и социални предизвикателства;
  • Създаване и модернизиране на регионални научни инфраструктури, в т.ч. и на уникални колекции и архиви и регионални партньорски съоръжения/ разпределени възли на паневропейските научни комплекси, определени в Европейската пътна карта за научна инфраструктура

Бенефициенти
Публични и частни научни организации, институти, лаборатории, предприятия за НИРД
(включително БАН и ССА), висши училища и/или техни основни звена, центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, МОН и второстепенни разпоредители, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС).