финансиране

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Основната цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е да допринесе за постигането на динамично и конкурентоспособно развитие на икономиката основано на иновациите. Основен фактор за това е, че не само в България, но и в световен мащаб иновациите са движеща сила за подобряване на икономическото състояние на една страна. Научните изследвания и иновациите гарантират постигането на интелигентен растеж, поддържането на високи равнища на заетост и доходи, спазването на строги социални и екологични стандарти. Приоритетните оси през този програмен период са:

Приоритетна ос 1: Иновации, предприемачество и потенциал за растеж

Приоритетна ос 2: Енергийни технологии и енергийна ефективност

Приоритетна ос 4: Техническа помощ

Примерни допустими дейности

  • Изграждане на научна и иновационна инфраструктура, партньорство между иновативните предприятия и носителите на иновативния потенциал, финансиране на дейностите за изследвания и развитие на иновациите на предприятията, в това число и МСП.
  • Инвестиционни дейности за повишаване на конкурентоспособността и продуктивността на предприятията и подкрепа за високотехнологични производства и услуги за подобряване на материалната база.
  • Повишаване на производителността и ефективността на производството и стимулиране на заетостта във високотехнологични икономически дейности.
  • Иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на енергийната сигурност и повишаването на ресурсната ефективност на икономиката. Предвидени са и предвидени области на въздействие за въвеждане на нисковъглеродни, енергийно ефективни и безотпадни технологии, оползотворяване и рециклиране на по-голямо количество отпадъци, повишаване на ефективността на потребление на енергия и насърчаване на инвестициите в технологии за производство и потребление на енергия от ВИ в предприятията, повишаване на ефективността на производство на  енергия.
  • Създаване на благоприятна иновационна и инвестиционна бизнес среда, интернационализация на иновационния процес, стимулиране на интернационализацията основно на МСП, подобряване на качеството на туристическите услуги и национален туристически маркетинг.

Бенефициенти
Микро, малки, средни и големи предприятия или техни обединения, включително партньорства с научноизследователски организации; Патентно ведомство, агенции и организации на бизнеса и други юридически лица,  които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на НИРД и иновации в изнеса, София Тех Парк (или негов правоприемник), офиси за технологичен трансфер, клъстери.