финансиране

Оперативна програма "Добро управление"

Оперативна програма „Добро управление“ е продължение на стартиралата през 2007 година Оперативна програма „Административен капацитет“. Програмата ще продължи да надгражда постигнатото в предишния програмен период, като поставя и нови цели и приоритети пред себе си. За новия програмен период целта на програмата е постигане на  висококачествени публични услуги за гражданите и бизнеса, както и повишаване на прозрачността и ефективната работа на Съдебната система в България. 

Приоритетните оси на ОП „Добро управление“ са:

Приоритетна ос 1: Административно обслужване и е-управление.

Приоритетна ос 2: Ефективно управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса.

Приоритетна ос 3:  Прозрачна и ефективна съдебна система

Приоритетна ос 4: Техническа помощ за структурите на администрацията, участващи в управлението и усвояването на ЕСИФ.

Приоритетна ос 5: Техническа помощ.

Допустими дейности
Оптимизация и реинженеринг на работните процеси с оглед предоставянето на
административни услуги по различни канали

 • Стандартизиране и унифициране на административните услуги на общинско ниво и създаване на референтен модел за ключови общински услуги
 • Въвеждане на комплексно административно обслужване
 • Реализиране на административни услуги по електронен път до ниво транзакция
 • Прегледи, оптимизация и електронизация на регулаторни режими
 • Подобряване на дейността на контролните, регулаторни и приходни органи
 • Създаване на единни центрове за съхранение на данни и предоставяне на услуги
 • Доизграждане на информационни центрове за данни и възстановяване прибедствие (disaster recovery)
 • Дигитализиране и цифровизиране на информацията и архивите в администрацията
 • Изграждане на Единен системен интегратор (ЕСИ)
 • Развитие на информационни системи
 • Доизграждане (проектиране, разработване и усъвършенстване) и свързване на ключови регистри на администрацията
 • Развитие на централните системи и инфраструктурата на електронното управление и осигуряване на оперативна съвместимост
 • Въвеждане на е-обществени поръчки, включително хардуерно и софтуерно обновяване на Портала за обществени поръчки и Регистъра на обществените поръчки
 • Надграждане на е-митници
 • Доизграждане на национална информационна система за е-здравеопазване
 • Подобряване на достъпа до административно обслужване за хора от уязвими групи чрез създаване на мобилни групи от служители
 • Изграждане на онлайн система и телефонен център за указване на помощ при ползване на е-услуги

Бенефициенти
Потенциални бенефициенти на по предвидените за изпълнение схеми са всички структури на държавната администрация (на централно, областно и общинско ниво), съдебната система и структури на гражданското общество.