финансиране
Национална програма за пчеларство 2014-2016

Национална програма за пчеларство 2014-2016

Националната програма за пчеларство 2014-2016 предвижда подпомагане по следните мерки:
1.      Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари.
2.      Борба срещу вароатозата.

3.      Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед.

4.      Мерки да подкрепа на подновяването на пчелните кошери в общността.
5.   Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на проктика на приложните изследоватлески програми в областта на пчеларството и пчелните продукти.
Бюджет по мерки и процент финансова помощ  за 2015 г.
 

Мярка/дейност , съгласно НПП Бюджет в лева % на Финан-сиране
2015 г.
Мярка А – Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари 350 000 100
Мярка Б – Борба   срещу вароатозата 1 400 000  
1 Дейност 1 - Разходи за закупуване за препарати в борбата срещу вароатозата, одобрени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност 1 400 000 80
Мярка В – Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед 50 000  
1 Дейност 1 - Подкрепа на пчелари за извършване на лабораторен анализ на пчелния мед за следните показатели 50 000 80
Мярка  Г - Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността  2 636 974  
1 Дейност 1 - Закупуване на нови кошери 1 136 974 60
2 Дейност 2 - Разходи за поддържане или увеличаване на броя на пчелните семейства 1 100 000 70
3 Дейност 3 - Разходи за покупка и подмяна на пчелни-майки 400 000 70
Мярка  Д - Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти. 0 100

25.03.2015