финансиране

Национална програма "Национален иновационен фонд"

Национален иновационен фонд е схема, която насърчава научноизследователската и развойната дейност на предприятията и стимулира сътрудничеството между науката и бизнеса. Целта на фонда да се увеличи обемът на производството, да се подобри качеството на произвежданите стоки, услуги или процеси, да се намали количеството на използваните ресурси и да се увеличат инвестициите в ефективни предприятия. Фонда финансира два вида научно проекти:

  • Научно изследователски и развойни проекти - като при тях не се допуска финансиране по проекта на цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга.
  • Проекти за техническа осъществимост - Целта е да се изучи икономическата жизнеспособност, да се прецени техническата и икономическа осъществимост на научноизследователск и развойни проекти. Резултатът от реализацията на проекти за техническа осъществимост представлява аналитичен доклад, който съдържа аргументирани изводи относно възможността за реализация на конкретен научноизследователски развоен проект.

Бенефициенти
В конкурсна сесия за субсидиране на проект от Фонда може да участва отделно предприятие или предприятие съвместно с други предприятия и/или  изследователски организации отдържави-членки на Европейския съюз, като  при съвместни проекти, вкоито участват и други партньори, координатор на проекта е предприятието.
Предприятията кандидатстващи като координатор на проект, които кандидатстват в конкурсната сесия, трябва да са регистрирани в България търговци, по смисъла на Търговския закон.
В конкурсна сесия могат да участват и млади иновативни предприятия, ако разходите им за НИРД представляват най-малко 15% от общия размер наразходите за дейността им през най-малко една от трите години, предшестващи предоставянето на помощта.
Висши училища и научни организации участват чрез своите представители по закон.
Финансиране
Интензитетът на помощ, изчислен на основата на приемливите разходи по проекта, не бива да надвишава:
·         50% - за индустриални научни изследвания;
·         25% - за експериментално развитие.
Като при определени условия схемата предвижда и надбавки.