финансиране
Кампания за директни плащания 2015

Кампания за директни плащания 2015

Условия за участие:
За да подлежи на подпомагане един кандидат бенефициент в Кампания за директни плащания 2015, трябва да отговаря на следните условия:

  • Да е регистриран като земеделски производител, съгласно чл. 7 от ЗПЗП по схемите за директни плащания.
  • Да ползва земеделска площ въз основа на правното основание, регистрирано в ОСЗ по Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на Картата за възстановената собственост, съгласно чл. 41 от ЗПЗП.
  • Да извършва земеделска дейност върху декларираните площи и да спазва правилата за кръстосано съответствие, съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение IIот Регламент (ЕС) № 1306/2013 г.

Начин за подаване на заявления:
Всеки кандидат може да подаде само едно заявление за подпомагане за съответната стопанска година. Всяка година Общинските служби „Земеделие“ (ОСЗ) предоставят на всички замеделски стопани регистрирали се в ИСАК през предходната година заявления за подпомагане, попълнени с наличните данни за тях.
Кандидатите, които не са регистрирали в ИСАК заявления за подпомагане, могат да получат от такива от Общинските служби „Земеделие“  при поискване.  Когато земеделския стопанин кандидатства по схемите за подпомагане за единица площ, тъй като той подава заявление за подпомагане и регистрира (очертава) земеделските площи в Общинска служба „Земеделие“ по местонахождение на площите или по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на регистрация на юридическите лица и едноличните търговци.

Видовете схеми за директни плащания за Кампания 2015 са:
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за преразпределително плащане (СПП)
Селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) (ЗДП)
Схема за млади земеделски стопани (МЗС)
Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС)
Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)
Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ)
Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1)
Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СКЮ)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК)
Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки (ДПЖ)
Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДЖСК)
Схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (СП)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци - оранжерийно производство (СЗO)
Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)
Специално плащане за памук (Памук)
Мярка 10 - „Агроекология и климат”
Мярка 11 - „Биологично земеделие”
Мярка 214 - „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013
Мярка 12 - „Плащания за Натура 2000 и рамковата директива за водите”
Мярка 13 - „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ 

Срок за подаване на заявленията:
От 01.03.2015 г. до 15.05.2015 г. – без налагане на санкции.
От 15.05.2015 г. до 09.06.2015 г. – с налагане на санкции в размер на 1% от заявената субсидия за всеки просрочен ден.

За да получите подробна информация и/или помощ при изготвяне на заявленията за всяка от мерките от Кампанията за директни плащания, свържете се с консултантите на Фименко по имейл, или на посочените в интертен страницата телефони.
 


14.04.2015