финансиране

Инициатива "ЕВРИКА"

 
Инициативата „Еврика“ повече от тридесет години работи в подкрепа за създаване и развитие на научно изследователска и развойна дейност в областта на промишлеността.
Програмата финансира:

•         Международни и регионални партньорства; сътрудничество наука-бизнес; по-голяма конкурентоспособност
•         Иновативни проекти – продукт, процес, услуга
•         Публично и частно финансиране
•         Пазарно ориентирани научни изследвания – граждански цели; няма ограничения в областта на науката

Основните технологични области на въздействие са информационни и комуникационни технологии, биотехнологии, промишленост и околна среда. Видовете инициативи на „Еврика“ са:

  • Индивидуални проекти- представляват малки краткосрочни проекти представящи значителен напредък в съответната технологична област.
  • Клъстери и чадъри- представляват стратегически инициативи с много участници и тематична специализация.
  • ЕurekaTourism+ -  целта на инициативата е повишаване на конкурентоспособността на туристическата индустрия чрез генерирането на НИРД проекти, ориентирани към устойчивото развитие и подобряването на туризма, отдиха и културния сектор чрез технологични иновации. Страни участнички по тази мярка са България, Австрия, Швейцария, Чехия, Испания, Франция, Гърция, Португалия, Турция и Великобритания.

Потенциални бенефициенти в проектите на Еврика
Участници в инициативата могат да бъдат големи, малки и средни предприятия, МСП осъществяващи научно изследователска и развойна дейност и научни организации.