финансиране
6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители

6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители

Тип на подкрепата:
Помощта по тази подмярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст под 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството. Помощта по мярката ще се отпуска на млади земеделски производители, на които в бизнес плана се предвижда да отговарят на изискванията за действащ земеделски стопанин по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 в рамките на 18 месеца от датата на установяване
 
Допустими разходи:

 • Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
 • Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
 • Закупуване на селскостопански животни;
 • Закупуване на земя за земеделска дейност;
 • Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

Бенефициенти:
Бенефициенти са земеделски производители – физически лица, еднолични търговци или ЕООД, които отговарят на следните критерии за допустимост:

 • Да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • Икономическият размер на стопанството да е най-малко 8 000 СПО (СПО - стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
 • Да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили) към датата на подаване на молбата за подпомагане;
 • Да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство;
 • Тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство (описано по-долу);
 • Да са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството.

Принципи по отношение на установяване на критериите за допустимост:
Избраните критерии за допустимост целят да бъдат определени проекти и дейности, които съответстват на условията на законодателството и отговарят в най-висока степен на целите на мярката. Ще бъдат оценявани само проектите на млади земеделски производители, които отговарят на критериите за допустимост.

Критерии за допустимост:
Определение за създаване на стопанство
Бенефициентите (като физически лица и/или еднолични търговци, или ЕООД) ръководят за първи път земеделско стопанство ако са изпълнени следните условия:

 • В рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са регистрирани за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • В рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са подавали заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район;
 • В рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
 • В рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да се осигуряват като земеделски производители, с изключение на случаите, в които земеделският производител е осигурен на друго основание върху максималния за страната осигурителен доход.

Критерии за подбор
В процеса на оценка проектите се класират и се дава приоритет на:

 •  Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
 • Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство” и по-конкретно „селскостопански животни“;
 • Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”;
 • Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) на Съвета №834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (Регламент (ЕО) № 834/2007).

Сума и размер на помощта
Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент.
 
Изплащането на помощта става на два пъти под формата на единична премия:
Първо плащане – изплащат се до 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа;
Второ плащане – изплаща се до 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.
Финансовата помощ за първо и/или второ плащане може да бъде допълнително лимитирана на база секторни показатели за съответното стопанство.
 
Тарифи за съфинансиране
Размерът на финансовото участие на ЕЗФРСР е 90% от допустимите публични разходи по мярката.
 

 
23.03.2015