Новини
„РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

„РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

I. Цел на процедурата
Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.
II. Бенефициенти
Критерии за допустимост на кандидатите:
Микро, малки, средни или големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство и кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.).
Критерии за допустимост на партньорите:
Допустими по настоящата процедура са само партньори, които са:
а) Акредитирани български висши училища;
б) Факултети към български висши училища, съгласно чл. 26 от Закона за висшето образование или действащите към факултетите обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование);
в) Институти или академични специализирани звена на Българската академия на науките;
г) Експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията;
д) Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД.
Партньорите трябва да отговарят на определението за „предприятие“, посочено в § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за малките и средните предприятия.
ВАЖНО:В случай че проектното предложение се осъществява в партньорство минимум 10%, но не повече от 40% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора.
ВАЖНО:Едно проектно предложение може да включа повече от един партньор, като сумарно разходите, извършвани от всички партньори не следва да са повече от 40% от общо допустимите разходи по проекта. При включване на повече от един партньор в едно проектно предложение всеки един от участващите партньори трябва да извършва минимум 10% от общо допустимите разходи по проекта.                                                                                                                              
III. Допустими дейности
Елемент А:
1) Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2) Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
ВАЖНО:Дейностите по Елемент А следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 4. пар. 1, т. ii и iii  от Регламент (ЕС) № 651/2014.
Елемент Б:
1) Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2) Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
3) Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ. Тази дейност включва: заявяване и регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработваната иновация, извършване на проучвания от Патентно ведомство на Република България и/или от лицензиран представител по индустриална собственост, дейности за изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво, както и извършване на консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработваната иновация.
4) Визуализация на проекта.
ВАЖНО: Дейностите по Елемент Б следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи дейности само по Елемент А или комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително. Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.
IV. Допустими разходи
Разходи по Елемент А
1) Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите  за  разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 70% от общо допустимите разходи по проекта.
ВАЖНО:Разходите по т.1 на Елемент А са допустими както за кандидати, така и за партньори!
ВАЖНО:Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост.
ВАЖНО:Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2017 г.) от 2 600 лв.
2) Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация - разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.
ВАЖНО:Разходите по т. 2) от Елемент А са допустими само за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта (периода на продължителност на дейностите по Елемент А).
ВАЖНО:Разходите по т. 2 на Елемент А са допустими както за кандидати, така и за партньори!
ВАЖНО: Разходите по т. 2 на Елемент А са допустими както за оборудване и инструменти собственост на кандидата/партньора към датата на кандидатстване, така и за оборудване и инструменти придобити след подаване на проектното предложение по настоящата процедура.
3) Разходи за сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – разходи за амортизация за сгради и помещения, вписани в активите на кандидата/партньора, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.
ВАЖНО:Разходите по т. 3 на Елемент А са допустими както за кандидати, така и за партньори.
ВАЖНО:Разходите по т. 3 от Елемент А са допустими само за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта (периода на продължителност на дейностите по Елемент А).
4) Разходи за външни услуги, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация:
·       разходи за възлагане на научни изследвания;
ВАЖНО:Разходите по т. 4, А) следва да бъдат извършвани изцяло от външни изпълнители, без участието на персонала, назначен по проекта и без участието на останалия персонал на бенефициента и партньора.
·       разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица  – до 40% от общо допустимите разходи по проекта;
·       разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
ВАЖНО:Разходите по т. 4 от Елемент А са допустими само за кандидати!
ВАЖНО:В случай на проекти, включващи партньорство с един или повече партньори, разходите по т. 4 са допустими в размер до 20% от общо допустимите разходи по проекта. В случай на проекти, които се изпълняват индивидуално само от предприятие-кандидат (не включват партньорство), ограничението на разходите по т.4 от 20% не е приложимо.
5) Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
ВАЖНО:Разходите по т. 5 от Елемент А са допустими само за кандидати!
ВАЖНО:Разходите по т. 5 от Елемент А са допустими, единствено в случай че извършването на изследвания, изпитвания, измервания (Дейност 1 по Елемент А) и/или създаването и тестването на прототипи и пилотни линии (Дейност 2 по Елемент А) се извършват от кандидата. Кандидатите следва да опишат материалите и консумативите по видове и да ги обосноват в т. 7 от Формуляра за кандидатстване, като в противен случай Оценителната комисия служебно коригира/премахва съответните разходи от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване).
6) Разходи за наем на оборудване и инструменти, представляващи ДМА  – до 50% от продажната стойност на съответния актив.
ВАЖНО:Разходите по т. 6 от Елемент А са допустими само за кандидати!
ВАЖНО:Разходите по т. 6 от Елемент А са допустими само за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта (периода на продължителност на дейностите по Елемент А) като в противен случай Оценителната комисия служебно коригира/премахва съответните разходи от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване).
Разходи по Елемент Б
1) Разходи за придобиване на ДМА, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация  – до 150 000 лв. (за микро и малки предприятия), до 200 000 лв. (за средни предприятия) и до 250 000  лв. (за големи предприятия).
2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи за разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 100 000 лв.
3) Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.
·       разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработената иновация;
·       разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;
·       разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от  права върху разработената иновация.
4) Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв.
ВАЖНО:Разходите по Елемент Б са допустими само за кандидати!
ВАЖНО:Разходите за Елемент Б не трябва да надвишават 50% от общо допустимите разходи по проекта.
V. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ
·       100 000 лева
VI. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ
·       Микро и малки предприятия: 500 000 лева;
·       Средни предприятия: 750 000 лева;
·       Големи предприятия: 1 000 000 лева.
VII. Минимален и максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ
1) Елемент А
·       25% - 80%
2) Елемент Б
·       70%
IX.Краен срок за подаване на проектни предложения
·       Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 26.09.2017 г.
                      
 
28.06.2017
назад