Новини
Промени в насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Промени в насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Бяха предприети изменения в насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ и приложения към тях. 

Измененията са на основание :

приетото  Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г, което отменя Постановление № 69 на Министерския съвет от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ

прието е изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции, приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г., прието на заседание на МС от 29.05.2014 г.

приети за актуализирани указания с номер  91-00-502/27.08.2007 г. за третиране на данък върху добавена стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз

- изменен е  чл. 8 от Общите условия към сключените и предстоящите за сключване договори по ОП „Конкурентоспособност“ (да качим файловете, има ги на сайта на ОПК)


30.05.2014
назад