Новини

Проект "Техностарт - Насърчаване на иновационната активност на младите хора"

Министерството на икономиката и енергетиката обяви началото на конкурс за кандидатстване по проект  "Техностарт-насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”. Той е в изпълнение на приоритетни области №1 "Предприемачество" и №9 "Умения и иновации" от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 400 000 лв. С помощта на тази инициатива ще се подпомогнат млади предприемачи, които имат студентски права през учебната 2013/2014 година в акредитирани ВУЗ-ове в страната и чужбина, също и дипломирани магистри/бакалаври през същата учебна година, също докторанти, през учебната 2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България. След подаване на проекта - бизнес план за развитие на идеята- и след неговата оценка и класиране одобреният кандидат регистрира фирма на свое име (ЕТ или ЕООД) по Търговският закон в Агенцията по вписванията с задължителен собствен принос от 10% от размера на безвъзмездната помощ (до 20 000 лева за всеки одобрен проект). Подробности може да намерите на страницата на Минстерството на икономиката и енергетиката.


04.07.2014
назад