Новини
Отхвърлени проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Отхвърлени проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, предложени за  отхвърляне на етап "Оценка на административното съответствие и допустимостта", включени за разглеждане и оценка в рамките на Трети краен срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Списъкът включва общо 18 проектни предложения, които не отговарят на условията за административно съответствие и допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване.
26.01.2016
назад