Новини
Одобрени проекти по схема „Добри и безопасни условия на труд”

Одобрени проекти по схема „Добри и безопасни условия на труд”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува Решение за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”. Към момента одобрени за финансиране са 401 проектни предложения получили най-малко 85,5 точки на етап техническа и финансова оценка. Други 1398 проектни предложения са класирани в резервен списък на проектите, преминали успешно етапа на класиране, но за които няма осигурено налично финансиране.
18.04.2017
назад