Новини
Обучение по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Обучение по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

На 15.02.2016 г. след процедурата по връчване на договори за безвъзмездна финансова помощ с одобрените кандидати от втория краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ бе проведено обучение на бенефициентите. Обучението се състоеше от четири модула посветени съответно на:

1. Финансово изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ
Подробно бяха разяснени изискванията към допустимостта на разходите, третирането на ДДС и вариантите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ.

2. Техническо изпълнение на договорите за договорите за безвъзмездна финансова помощ
Подробно бяха разяснени правата и задълженията на страните по договора за безвъзмездна финансова помощ (бенефициент и Управляващ орган), процедурата по изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ, отчитането на напредъка в изпълнението на проекта и подаването на междинни отччети и финален отчет, комуникацията с УО, мерките за информираност и публичност и отчитането на индикаторите за изпълнение съгласно ОПИК.

3. Процедури за избор на изпълнители
Подробно бяха разяснени промените въведени в нормативната база с влизането в сила на Закона за управление на средствата от Европейскитеструктурнии инвестиционнифондове(ЗУСЕСИФ) – обн. ДВ бр.101/22.12.2015 г.


4.Работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България ИСУН 2020.
Подробно бяха разяснени стъпките за въвеждане и актурализиране на процедурите за избор на изпълнители, кореспонденцията с УО, въвеждането на сключените договори с подизпълнители, въвеждането и актуализирането на плана за разходване на средствата и подаване на искане за авансово, междинно и финално плащане.
18.02.2016
назад