Новини
Обществено обсъждане на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Обществено обсъждане на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на програмата.

 

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  90 000 000 евро (176 024 700 лева). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 50 000 лева, а  максималният размер е 1 500 000 лева.


Обявените параметри на процедурата са както следва:
          I.     Цел
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.
 
        II.     Допустими бенефициенти
1. Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
2. Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
3. Да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.
4.Да развиват своята основна икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008) в един от следните сектори:
 B „Добивна промишленост“,
C „Преработваща промишленост“,
D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“,
E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,
F „Строителство“ .
 
 
    III.       Допустими проекти
Допустими проекти:
1) За да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение  Б към Условията за кандидатстване).
Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.
Обследването за енергийна ефективност се извършва на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период и данни от измерванията, извършени в хода на обследването.
 
ВАЖНО: Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде извършван от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) като становището за съответствие на енергийния одит с изискванията на процедурата е условие за допустимост на проекта.
2) Трябва да включват задължително дейности по Елемент А „Инвестиции“.
ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като Елемент А „Инвестиции” е задължителен. Включването САМО на дейности по Елемент Б „Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.
 
   IV.       Допустими дейности
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:
Елемент А „Инвестиции“
•          Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ;
 и
• ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност;
ВАЖНО: В случай че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, допустими са само такива за собствено потребление.
 
Елемент  Б „Услуги“
•        Дейности, свързани с и необходими за изпълнението на проекта:
- Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
- Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
ВАЖНО: Сертификатът следва да бъде издаден от орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 и респективно EN 45011 (или последващи версии) от:
 1. българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация‖, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление;
 и/или
2. орган по акредитация на друга държава – член на IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement).
 
- Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А ;
- Публичност и визуализация;
 
     V.  Допустими разходи
Елемент А „Инвестиции“
1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност  ;
2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи  (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност.
3) Разходи за СМР: (i)  на производствени сгради и/или (ii) на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за енергийна ефективност, в случай че такава мярка е включена в обследването за енергийна ефективност.
В случай че дейностите по Елемент А включват :
−   Извършване на СМР (i) на производствените сгради и/или (ii) на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в енергийния одит  и/или
− Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, то разходите за изпълнението им не трябва да представляват повече от 50% от разходите по проекта.
 
Елемент Б „Услуги“
1) Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001;
2) Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
3) Разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А ;
4) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв. (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза);
5) Разходи за публичност и визуализация – до 3 000 лв.
ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 30% от общо допустимите разходи по проекта.
 
   VI.       Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:
Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 
 VII.       Минимален и максимален размер на допустимите разходи
Минимален размел на допустимите разходи – 50 000 лева.
Максимален размер на допустимите разходи – 1 500 000 лева.
ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ  по процедурата, заедно с договорената   за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК , не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия, 5 000 000 лева за средни предприятия.
 
В рамките на горните минимални и максимални размери са налице следните ограничения, следващи от правилата за държавни помощи:
I.   Минималният размер на допустимите разходи по Елемент А „Инвестиции“:
Допустимите разходи трябва да надхвърлят амортизацията на активите, свързани с дейността, която предстои да бъде модернизирана (методът за производство или доставка, който се заменя с въвеждането на нов или значително се усъвършенства), за предходните три отчетни периода (години).
 
VIII.       Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ
По Елемент А „Инвестиции“
Интензитет на помощта при избран режим „регионална инвестиционна помощ:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности
извънЮЗР (NUTS2)[1]
 
Максимален интензитет на помощта за дейности
вЮЗР(NUTS2)
Микро и малки предприятия 70 % 45 %
Средни предприятия 60 %  
35 %
 
ВАЖНО: Кандидатът следва да заложи един и същи интензитет за всички разходи в проектното си предложение, финансирани по режим „регионална инвестиционна помощ“,  с изключение на случаите, когато проектът се изпълнява едновременно в два района с различен максимално допустим интензитет на помощта. В този случай кандидатът следва да обособи разходите съобразно приложимите интензитети за съответния район.
 
2) Интензитет на помощта при избран режим „De minimis”:
 
Категория на предприятието
 
Максимален интензитет на помощта
 
Микро, малки и средни
предприятия
 
70 %
 
3) Интензитет на помощта при избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ по чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
 
Категория на предприятието
 
Максимален интензитет на помощта
 
Микро и малки предприятия
 
65 %
 
Средни предприятия
 
55 %
 
По Елемент Б „Услуги“
 
Категория на предприятието
 
Максимален интензитет на помощта
 
Микро, малки и средни предприятия
 
90 %
 
IX.        Общ размер на безвъзмездната финансова помощ
 176 024 700 лева (90 000 000 евро)
   
Микро предприятия
 
Малки предприятия
 
Средни предприятия
Средства 52 807 410 лева
27 000 000  евро
52 807 410  лева
27 000 000 евро
70 409 880  лева
36000 000  евро
 
 


 

 


24.02.2016
назад