Новини
Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК

Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК

Публикувана е актуализирана версия на  Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, както и на неговите приложения към Глава 2 и Глава 3. Актуализацията е извършена в резултат на настъпила промяна в нормативната уредба, а именно влизане в сила на ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (Обн. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г.).
20.01.2016
назад