Новини

Нови правила за определяне на подизпълнители

На 8 юли 2016 г. е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 1 ЮЛИ 2016 Г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове
11.07.2016

Отхвърлени проекти по процедура "Ново работно място 2015"

УО на ОПРЧР публикува Допълнителен списък на проектите, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по втория краен срок по Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ и удължава срока за работа на оценителната комисия
30.06.2016

Стартира процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Управляващ орган на ОПИК обяви процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
17.06.2016

Енергийна ефективност за малките и средни предприятия

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия"
17.05.2016

„Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
26.04.2016

Добри и безопасни условия на труд

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“
13.04.2016

Нов списък с отхвърлени проекти по процедура „Ново работно място 2015“

Актуализирани срокове за обявяване на одобрени за финансиране проекти по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“
28.03.2016

„Инвестиции в земеделски стопанства“

Одобрени близо 260 млн. лева по подмярка 4.1
22.03.2016

„Обучения и заетост“ за безработни над 29 години

Стартира Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“
15.03.2016

„ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ осигурява 102 млн. евро финансови гаранции за бизнеса
07.03.2016

Обществено обсъждане на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Започна обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
24.02.2016

Обучение по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

На 15.02.2016 г. бе проведено обучение на бенефициентите по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
18.02.2016

Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи

Обявена е процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"
11.02.2016

Отхвърлени проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

УО на ОПИК публикува списък на отхвърлени проектни предложения по третия краен срок за кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
26.01.2016

Допълнителен списък на сключени договори по процедура "Подобряване на производствения капацитет

УО на ОП "Конкурентоспособност и иновации" (ОПИК) публикува списък на допълнително сключени договори по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП"
25.01.2016

Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК

Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
20.01.2016

Публикувана е Инструкция за бенефициенти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 20

УО на ОПИК публикува Инструкция за бенефициенти относно отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020
19.01.2016

Информационни материали по ОПИК

Управляващият орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" публикува информационни материали във връзка с провежданите обучения на бенефициенти по процедура № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”
20.01.2016

Приключи процедурата по обществено обсъждане на процедура „Добри и безопасни условия на труд“

Приключи процедурата по обществено обсъждане на ПРОЕКТ на насоки за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“
11.01.2016 / 27.04.2016

Прием на проекти по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви прием на проектопредложения по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ с краен срок 4 април 2016 г.
04.01.2016 / 06.04.2016

В секцията новини Фименко ще се опитва да държи клиентите си в течение на промени по оперативните програми, нови регламенти и изисквания, нови програми за кандидатстване, както и всякакви полезни и интеренси факти от България и света. Също така Фирмата ще обновява информация относно цени, нови услуги, които предлага и отворени позиции за работа.